Transformace Vincentina

02. 06. 2008

DEINSTITUCIONALIZACE

výrazné omezení trvalé a dlouhodobé ústavní péče, rozvinutí péče terénní a ambulantní
změna systému od pobytových typů sociálních služeb ke službám zaměřeným za individuální podporu života občanů-uživatelů služeb v přirozeném prostředí
 

TRANSFORMACE

přeměna, přetvoření
Transformací ústavní péče je míněna změna služeb umožňující lidem s postižením žijícím dosud v ústavu žít v běžných životních podmínkách za současného zlepšení kvality jejich života. Součástí této změny je snaha umožnit lidem žít v běžné společnosti aktivně.

Cílem transformace ústavní sociální péče pro osoby se zdravotním postižením, především mentálním a duševním, je vytvořit koordinovanou síť služeb pro uživatele umožňujících život v přirozené komunitě a minimalizovat dosud preferovaný způsob poskytování sociální služby prostřednictvím ústavní sociální péče.


 

TRANSFORMACE VINCENTINA

Rada Olomouckého kraje svým usnesením číslo UR/89/43/2008 ze dne  26. 6. 2008 vyjádřila souhlas s realizací pilotního projektu transformace a humanizace pobytových sociálních služeb v Olomouckém kraji a k jeho realizaci navrhla dvě pobytová zařízení, jejichž zřizovatelem je Olomoucký kraj.

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR následně zařadilo pobytové zařízení Vincentinum – poskytovatel sociálních služeb Šternberk, příspěvková organizace, do připravovaného individuálního projektu financovaného z Integrovaného operačního programu (IOP), oblast intervence 3.1 Služby v oblasti sociální integrace, aktivita a) investiční podpora procesu a zavádění jednotného přístupu v transformaci pobytových zařízení sociálních služeb v jiné typy sociálních služeb.

Maximální výše podpory na jeden projekt je 90 mil. Kč, přičemž lze podporu získat do výše 100 % způsobilých výdajů projektu (85 % ze SF ERDF a 15 % ze SR ČR). Dne 30. 7. 2009 usnesením č. UR/18/66/2009 schválila Rada Olomouckého kraje  informaci o průběhu transformace Vincentina - poskytovatele sociálních služeb Šternberk, příspěvková organizace, a složení transformačního týmu a uložila odboru sociálních věcí informovat o průběhu transformačního procesu.
 
 • Usnesení Rady Olomouckého kraje UR/89/43/2008
 • Usnesení Rady Olomouckého kraje UR/18/66/2009
 • Usnesení Rady Olomouckého kraje UR/66/54/2011
Dne 24. 5. 2011 usnesením č. UR/66/54/2011 schválila Rada Olomouckého kraje Transformaci Vincentina Šternberk, tímto byl schválený Transformační plán Vincentina Šternberk, investiční záměr projektu „Transformace Vincentina Šternberk“ a podání projektu "Transformace Vincentina Šternberk" do 1. výzvy Integrovaného operačního programu, Oblast intervence 3.1 Služby v oblasti sociální integrace.


Transformační plán Vincentina  
 

Vize transformace Vincentina:

Vytvořit vhodné podmínky a prostředí pro nový způsob poskytování pobytových sociálních služeb, jež umožní kvalitnější život lidem s mentálním a kombinovaným postižením v přirozené komunitě s podporou vycházející z jejich individuálně určených potřeb. Vincentinum – poskytovatel sociálních služeb Šternberk, příspěvková organizace projektem transformace svého zařízení má záměr zkvalitnit a rozšířit stávající sociální služby, jež by byly poskytovány v menších domácnostech umístěných v běžné městské zástavbě a přiblížit život uživatelů těchto služeb životu jejich vrstevníků. Proces transformace bude podpořený zvýšením kvalifikace zaměstnanců, vytvořením a využíváním fungující sítě stávajících poskytovatelů sociálních a veřejných služeb, spoluprací s veřejným, soukromým a neziskovým sektorem. Základním principem, jakožto obecnou zákonitostí transformace Vincentina, je vnímat každého člověka jako jedinečnou bytost s individuálními potřebami, s právem žít v přirozeném prostředí, které se co nejvíce podobá životu v rodině.

 
Základní principy nových služeb

 • Individuální přístup (respektování potřeb uživatele a zohledňování jeho schopností a dovedností)
 • Zodpovědnost a důvěryhodnost (zaměstnanci zodpovědně naplňují kroky ke spokojenosti uživatelů, jsou bezúhonní a diskrétní ve vztahu k uživatelům)
 • Týmová a odborná práce spolupráce ve prospěch uživatele (propojení zdravotní, sociální, a přímé péče s podporou managementu)
 • Respektování práv uživatelů - uplatnění jejich svobodné vůle (respektujeme svobodné rozhodování a vlastní vůli uživatelů)

V 1. etapě transformačního procesu byly pořízeny 2 byty 3+1 v lokalitě Šternberk pro celkem 8 uživatelů. Nově vzniklá služba "Chráněné bydlení" zde zahájila svoji činnost 1. 7. 2013.

Ve spolupráci s odborem majetkovým a právním a odborem veřejných zakázek a investic, bylo přistoupeno k využití nepotřebného nemovitého majetku ve vlastnictví Olomouckého kraje. Jedná se o 2 objekty, které po rekonstrukci využívá celkem 18 uživatelů v Šumperku. Činnost naší organizace v obou objektech byla zahájena od 1. 7. 2014.

Zásadním záměrem Vincentina v roce 2014

bylo zapojení do závěrečné fáze procesu transformace, deinstitucionalizace a humanizace pobytové sociální služby, vycházející z celostátního programu „Podpora transformace sociálních služeb“. Projekt byl financovaný z Evropského sociálního fondu a z Integračního operačního programu. Transformační proces je zakotven ve Střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb Olomouckého kraje a jeho smyslem je podpora vzniku návazných služeb v komunitě, které lidem žijícím v pobytové službě pomohou aktivně se začlenit do společnosti. Novými lokalitami našeho působení jsou od 1. 1. 2015 obec Lužice a město Uničov, novou registrovanou sociální službou jsou od uvedeného data „Domovy se zvláštním režimem“.

Prvním výsledkem pilotního projektu transformace v předcházejících letech byla registrace služby Chráněné bydlení Vincentinum a její zprovoznění od 1. 7. 2013 ve dvou bytech v běžné zástavbě ve městě Šternberk. Služba je poskytována celkem 8 klientům. V další fázi jsme od 1. 7. 2014 rozšířili naše sociální služby o nová místa poskytování ve městě Šumperk ve dvou zrekonstruovaných vilách. Službu domovy pro osoby se zdravotním postižením zde zajišťujeme pro celkem 12 uživatelů ve dvou domácnostech, a to ve vile na Masarykově náměstí 10 a chráněné bydlení pro 6 uživatelů v domku na Revoluční ulici 55.


V roce 2014 byl kladen důraz hlavně na tyto aktivity:
 • finální fáze činnosti Multidisciplinárního transformačního týmu
 • dokončení rekonstrukce objektů v Šumperku
 • závěrečná příprava uživatelů ve cvičném bytě a jejich následné přestěhování 1. 7. 2014 do Šumperka
 • příprava stávajících zaměstnanců organizace, dotazníky zájmu o práci na nových pracovištích, výběrová řízení na nové pracovníky
 • vzdělávání a supervize zaměstnanců
 • komunikace s odbornou i laickou veřejností (kulatý stůl ve Šternberku)
 • pokračování v dlouhodobém natáčení dokumentu ČT 1 Praha – životní příběh uživatelů Vincentina, zachycující život ve velkém pobytovém zařízení až po přechod do nového bydliště v Šumperku
 • tvorba pracovních postupů a metodik v souvislosti s přípravou a následnou registrací sociální služby „Domovy se zvláštním režimem“
 • příklady dobré praxe - stáže v zařízeních a předávání zkušeností pracovníků z chráněného bydlení
 • průběh a dokončení výstavby nových objektů v obci Lužice, Šternberk a Uničov, jejich slavnostní otevření dne 16. 12. 2014
 • příprava na zahájení poskytování našich služeb v nových lokalitách od 1. 1. 2015
 • opuštění objektů na Bezručově ulici a zakončení poslední fáze pilotního projektu Transformace Vincentina
top