Domov se zvláštním režimem

Poslání

DZR Lužice

Vytváříme lidem s mentálním postižením v kombinaci s poruchou autistického spektra bezpečné bydlení rodinného typu spolu s podporou ve všech oblastech života. Smyslem služby je rozvinout osobní možnosti a schopnosti každého klienta a zároveň mu umožnit žít co nejspokojenější život.

DZR Šternberk

Poskytujeme podporu a péči dospělým lidem, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu mentálního postižení v kombinaci s chronickým duševním onemocněním a poruchou chování. Poskytování této služby je přizpůsobeno individuálním potřebám osob s problémovým chováním tak, aby mohli prožít co nejspokojenější život.

Kapacita DZR Lužice je 6 klientů

Kapacita DZR Šternberk je 12 klientů

Cílová skupina

DZR Lužice

Služba je určena dospělým osobám s mentálním postižením v kombinaci s poruchou autistického spektra, vyžadujícím podporu a pomoc jiné fyzické osoby.

DZR Šternberk

Služba je určena dospělým osobám s mentálním postižením v kombinaci s chronickým duševním onemocněním nebo poruchou chování, vyžadujícím podporu a pomoc jiné fyzické osob.

Jak staří mohou být klienti?

Věková struktura je stanovena od 19 do 64 let.

Kde službu poskytujeme?

 • Opavská 2632/32, 785 01 Šternberk
 • Opavská 2631/34, 785 01 Šternberk
 • Lužice 126, 785 01 Šternberk
 • Sadová 1426/7, 785 01 Šternberk

Jaký je provoz?

Službu poskytujeme po celý rok.

 Naše cíle

 1. Vytvořit bydlení rodinného typu upravené tak, aby každému klientovi umožnilo snadnou orientaci, pocit stability a bezpečí
 2. Zvyšovat míru soběstačnosti a nezávislosti klienta na službě a pomoci klientům rozpoznat, naplánovat, realizovat a vyhodnocovat osobní cíle
 3. Přizpůsobit průběh dne klienta tak, aby se co nejvíce podobal životu běžného vrstevníka
 4. Snížit nebo eliminovat výskyt problémových projevů klienta uplatňováním terapeutických postupů zaměřených na práci s lidmi s poruchou chování
 5. Podporovat a rozvíjet přirozené sociální vazby a vztahy s rodinou a osobami blízkými

Zásady

 • Individuální přístupu ke klientovi: respektujeme individualitu každého klienta, jeho potřeby a přání, dovednosti, schopnosti, zdravotní stav
 • Respektujeme lidská práva: plně respektujeme právo na důstojnost a soukromí člověka, na vzdělání, práci, samostatný pohyb, poskytnutí kvalitních informací; při poskytování služby se řídíme etickým kodexem pracovníků v sociálních službách
 • Začleňujeme klienta do společnosti: poskytujeme přiměřenou podporu tak, aby klienti žijící v sociální službě měli stejná práva a povinnosti, jako jiní spoluobčané v běžné komunitě
 • Aktivního přístup klienta k vlastnímu životu: zapojujeme klienty do plánování a hodnocení služby s důrazem na maximální samostatnost a nezávislost na sociální službě
 • Profesionalita: vzdělávání zaměstnanců zaměřujeme na specifické potřeby klientů, zaměstnance vedeme k odbornosti a odpovědnosti za kvalitu poskytované služby

V rámci služby poskytujeme

top