Domov se zvláštním režimem

Poslání

DZR Lužice

Posláním Domova se zvláštním režimem Vincentinum Lužice je vytvořit dospělým lidem
s mentálním postižením v kombinaci s poruchou autistického spektra bezpečné bydlení rodinného typu spolu s individualizovanou a kvalifikovanou podporou ve všech oblastech každodenního života. Smyslem služby je rozvinout osobní možnosti a schopnosti každého klienta a zároveň mu umožnit žít co nejspokojenější život.

DZR Šternberk

Posláním Domova se zvláštním režimem Vincentinum Šternberk je poskytovat přiměřenou podporu a péči dospělým lidem, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu mentálního postižení
v kombinaci s chronickým duševním onemocněním a poruchou chování. Poskytování této služby je přizpůsobeno individuálním a specifickým potřebám osob s problémovým chováním tak, aby mohly prožít co nejspokojenější život.

Kapacita DZR Lužice je 6 klientů

Kapacita DZR Šternberk je 12 klientů

Cílová skupina

DZR Lužice

Služba je určena dospělým osobám s vrozeným středně těžkým a těžkým mentálním postižením v kombinaci s poruchou autistického spektra, vyžadujícím pravidelnou podporu a pomoc jiné fyzické osoby. Věková struktura je stanovena od 19 do 64 let.

DZR Šternberk

Služba je určena dospělým osobám s vrozeným středně těžkým a těžkým mentálním postižením v kombinaci s chronickým duševním onemocněním a poruchou chování, vyžadujícím pravidelnou podporu a pomoc jiné fyzické osoby. Věková struktura je stanovena od 19 do 64 let.

Jak staří mohou být klienti?

Věková struktura je stanovena od 19 do 64 let.

Kde službu poskytujeme?

 • Opavská 2632/32, 785 01 Šternberk
 • Opavská 2631/34, 785 01 Šternberk
 • Lužice 126, 785 01 Šternberk
 • Sadová 1426/7, 785 01 Šternberk

Jaký je provoz?

Službu poskytujeme po celý rok.

 Naše cíle

 1. Udržet nebo rozvinout individuální dovednosti a schopnosti klienta tak, aby došlo ke zvýšení jeho soběstačnosti ve všech oblastech každodenního života
 2. Systematickým uplatňováním terapeutických postupů eliminovat, snížit nebo alespoň udržet míru výskytu problémových projevů klienta
 3. Podporovat a rozvíjet přirozené sociální vazby klienta a jeho vztahy s rodinou a blízkými osobami

Zásady

 • Zásada individuálního přístupu ke klientovi: respektujeme individualitu každého klienta, jeho potřeby a přání, dovednosti, schopnosti, zdravotní stav
 • Zásada respektování lidských práv: plně respektujeme právo na důstojnost a soukromí klienta, na vzdělání, práci, samostatný pohyb, poskytnutí kvalitních informací; při poskytování služby se řídíme Etickým kodexem zaměstnanců Vincentina
 • Zásada začlenění klienta do společnosti: poskytujeme přiměřenou podporu tak, aby klient mohl využívat veřejné služby a instituce v běžné komunitě
 • Zásada aktivního přístupu klienta k vlastnímu životu: zapojujeme klienty do plánování a hodnocení služby s důrazem na maximální samostatnost a nezávislost na sociální službě
 • Zásada profesionality: vzdělávání zaměstnanců zaměřujeme na specifické potřeby klientů, zaměstnance vedeme k odbornosti, efektivitě, kreativitě a odpovědnosti

V rámci služby poskytujeme

top