Chráněné bydlení

Poslání

Posláním Chráněného bydlení Vincentinum ve Šternberku a v Šumperku je poskytovat přiměřenou podporu dospělým lidem s mentálním a kombinovaným postižením, případně lidem s mentálním postižením v kombinaci s chronickým duševním onemocněním tak, aby mohli využívat vlastní dovednosti a schopnosti a vedli plnohodnotný život v běžném prostředí jako jejich vrstevníci.

Kapacita CHB Šternberk je 8 klientů

Kapacita CHB Šumperk je 6 klientů

Cílová skupina

Služba poskytujeme dospělým osobám s mentálním a kombinovaným postižením, které vyžadují pomoc a podporu jiné fyzické osoby (např. při zajištění chodu domácnosti, při poskytnutí a zajištění stravy, zprostředkování kontaktu s přirozeným prostředím). Předpokladem k přijetí je schopnost zvládat s podporou běžné úkony péče o vlastní osobu a o domácnost a aktivně spolupracovat na realizaci osobních cílů.

Jak staří mohou být klienti?

Věková struktura je stanovena od 18 do 64 let.

Kde službu poskytujeme?

 • Nádražní 1693/2a, 785 01 Šternberk
 • Za Zahradami 1769/14, 785 01 Šternberk
 • Revoluční 1375/55, 787 01 Šumperk
 • Sadová 1426/7, 785 01 Šternberk

Jaký je provoz?

Službu poskytujeme celoročně ženám i mužům.

Naše cíle

 1. S ohledem na zdravotní stav a dovednosti klienta rozvíjet jeho individuální dovednosti při zvládání péče o domácnost tak, aby se stal na službě co nejméně závislý a byl schopen využívat běžné zdroje v komunitě
 2. Vytvářet podmínky pro optimální rozvoj schopností a znalostí klienta tak, aby mohl být zaměstnán a byl připraven na případný přechod do služby s nižší mírou podpory
 3. Dosáhnout co nejvyšší soběstačnosti klienta při uplatňování práv a obstarávání osobních záležitostí
 4. Rozvíjet přirozené sociální vazby klienta a podporovat vztahy s blízkými osobami
 5. Naplňování cílů služby je vyhodnocováno dle měřitelných a konkrétních kritérií, které jsou obsahem ročního „Hodnocení naplňování veřejného prohlášení“. Kritéria jsou definována na základě potřeb klientů a následně potřeb organizace, vyplývajících z porad a supervizí

Zásady

 • Zásada individuálního přístupu ke klientovi: respektujeme individualitu každého klienta, jeho potřeby a přání, dovednosti, schopnosti, zdravotní stav
 • Zásada respektování lidských práv: plně respektujeme právo na důstojnost a soukromí člověka, na vzdělání, práci, samostatný pohyb, poskytnutí kvalitních informací; při poskytování služby se řídíme etickým kodexem pracovníků v sociálních službách
 • Zásada začlenění klienta do společnosti: poskytujeme přiměřenou podporu tak, aby klienti žijící v sociální službě měli stejná práva a povinnosti, jako jiní spoluobčané v běžné komunitě
 • Zásada aktivního přístupu klienta k vlastnímu životu: zapojujeme klienty do plánování   a hodnocení služby s důrazem na maximální samostatnost a nezávislost na sociální službě
 • Zásada profesionality: vzdělávání zaměstnanců zaměřujeme na specifické potřeby klientů, zaměstnance vedeme k odbornosti a odpovědnost za kvalitu poskytované služby  

V rámci služby poskytujeme

top