Chráněné bydlení

Poslání

Posláním Chráněného bydlení Vincentinum ve Šternberku a v Šumperku je poskytovat přiměřenou podporu dospělým lidem s mentálním a kombinovaným postižením tak, aby v běžném sociálním prostředí vedli plnohodnotný život a využívali vlastní dovednosti a schopnosti jako jejich vrstevníci.

Kapacita CHB Šternberk je 8 klientů

Kapacita CHB Šumperk je 6 klientů

Cílová skupina

Služba je poskytována dospělým osobám s vrozeným mentálním a kombinovaným postižením bez výrazných pohybových obtíží, které jsou schopny zvládat s podporou běžné úkony péče o vlastní osobu a o domácnost a aktivně spolupracovat na realizaci osobních cílů. Věková hranice pro přijetí klienta je stanovena od 18 do 64 let.

Jak staří mohou být klienti?

Věková struktura je stanovena od 18 do 64 let.

Kde službu poskytujeme?

 • Nádražní 1693/2a, 785 01 Šternberk
 • Za Zahradami 1769/14, 785 01 Šternberk
 • Revoluční 1375/55, 787 01 Šumperk
 • Sadová 1426/7, 785 01 Šternberk

Jaký je provoz?

Službu poskytujeme celoročně ženám i mužům.

Naše cíle

 1. Udržet a rozvinout individuální dovednosti klienta při zvládání péče o domácnost tak, aby se stal na službě co nejméně závislý a byl připraven na přechod do služby s nižší mírou podpory
 2. V maximální možné míře rozvinout schopnosti klienta tak, aby mohl běžným způsobem využívat veřejné zdroje v komunitě a mohl být zaměstnán
 3. Udržet přirozené sociální vazby klienta a podpořit vztahy s blízkými osobami

Zásady

 • Zásada individuálního přístupu ke klientovi: respektujeme individualitu každého klienta, jeho potřeby a přání, dovednosti, schopnosti, zdravotní stav
 • Zásada respektování lidských práv: plně respektujeme právo klienta na důstojný způsob života, soukromí, vzdělání, práci, samostatný pohyb, poskytnutí kvalitních informací; při poskytování služby se řídíme Etickým kodexem zaměstnanců Vincentina
 • Zásada začlenění klienta do společnosti: poskytujeme přiměřenou podporu tak, aby klient mohl využívat veřejné služby a instituce v běžné komunitě
 • Zásada aktivního přístupu klienta k vlastnímu životu: zapojujeme klienta do plánování a hodnocení služby s důrazem na minimalizaci jeho závislosti na sociální službě
 • Zásada profesionality: při poskytování služby využíváme moderní metody práce, které jsou zaměřeny na specifické potřeby klientů; zaměstnanci poskytují službu odborně, efektivně a kreativně  

V rámci služby poskytujeme

top