Návštěvy na našich pracovištích

30. 03. 2021

Návštěvy na našich pracovištích DOZP a DZR a dovolenky klientů jsou umožněny za přísného dodržování hygienických opatření a dalších nastavených pravidel.

Podmínky návštěv:

 • Vždy předem telefonicky domluvit termín, čas a místo návštěvy (rezervace termínu)
 • Žádáme případné návštěvníky, aby vzhledem ke zhoršující se epidemiologické situaci posoudili nezbytnost realizace návštěvy
 • Návštěva u klienta pouze v maximálním počtu 2 osob
 • Doporučená doba realizace návštěvy je 1/2 hodiny
 • Nutnost použití vlastních ochranných prostředků po celou dobu návštěvy (respirátor třídy FFP 2 nebo KN 95 bez výdechového ventilu, rukavice, desinfekce je k dispozici v místě návštěvy)
 • Případné dovezené dary pouze v originálním balení
 • Dodržení sjednaného místa a času návštěvy
 • Návštěvy jsou před uskutečněním samotné návštěvy poučeni personálem o průběhu návštěvy, místě a čase, ukončení návštěvy 
 • Realizace návštěv je podmíněna podpisem prohlášení, že návštěva nevykazuje symptomy onemocnění
 • Zdravotnický personál provede návštěvě změření tělesné teploty

Návštěvní dobu je možno rezervovat ve všední dny mezi 13 - 17 hodinou, o víkendech dopoledne mezi 9 - 11 hodinou a odpoledne mezi 13 - 17 hodinou.

Případné další změny v podmínkách konání návštěv budou zveřejněny na základě doporučení či nařízení Vlády ČR.
Návštěva svým podpisem stvrdí, že byla seznámena s podmínkami realizace návštěv v zařízení a souhlasí se zpracováním informací o realizaci návštěv.

Návštěvy klientů lze připustit pouze za podmínky, že:

 • osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem a doloží to potvrzením, nebo
 • osoba absolvovala nejdéle před 24 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem a doloží to potvrzením, nebo
 • osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování, že u očkování uplynulo:

1. od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) nejméně 14 dní, nebo

2. od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní.

Za národní certifikát o provedeném očkování se považuje písemné potvrzení vydané v úředním jazyce členského státu Evropské unie oprávněným subjektem působícím v České republice,

 • osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní 
 • osoba na místě podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, a to s negativním výsledkem. Test bude proveden vyškolenou zdravotní sestrou.

 
Návštěva je možná ve všech případech pouze při splnění následujících podmínek:

1. po dobu návštěvy používá osobní ochranné pomůcky dýchacích cest, a to minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu [s výjimkou dětí do dvou let věku, které nemusí mít ochranný prostředek dýchacích cest, a s výjimkou dětí od dvou do patnácti let věku, pokud mají jiný ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének],
2. při dodržení dalších režimových opatření poskytovatele.

Dovolenky klientů na všech pracovištích:

 • Při návratu z dovolenky bude vyžadováno písemné potvrzení tiskopisu "Prohlášení při návratu z dovolenky, z pobytu mimo zařízení". Prohlášení učiní opatrovník, příp. jiná osoba, která klienta měla na dovolence