Návštěvy na našich pracovištích

30. 03. 2021

Návštěvy na našich pracovištích DOZP a DZR a dovolenky klientů jsou umožněny za přísného dodržování hygienických opatření a dalších nastavených pravidel.

Podmínky návštěv:

  • Vždy předem telefonicky domluvit termín, čas a místo návštěvy (rezervace termínu)
  • Návštěva u klienta pouze v maximálním počtu 2 osob
  • Nutnost použití vlastních ochranných prostředků po celou dobu návštěvy (respirátor třídy FFP 2 nebo KN 95 bez výdechového ventilu, rukavice, desinfekce je k dispozici v místě návštěvy)
  • Případné dovezené dary pouze v originálním balení
  • Dodržení sjednaného místa a času návštěvy
  • Návštěvy jsou před uskutečněním samotné návštěvy poučeni personálem o průběhu návštěvy, místě a čase, ukončení návštěvy 
  • Realizace návštěv je podmíněna podpisem prohlášení, že návštěva nevykazuje symptomy onemocnění
  • Zdravotnický personál provede návštěvě změření tělesné teploty

Návštěvní dobu je možno rezervovat ve všední dny mezi 13 - 17 hodinou, o víkendech dopoledne mezi 9 - 11 hodinou a odpoledne mezi 13 - 17 hodinou.

Případné další změny v podmínkách konání návštěv budou zveřejněny na základě doporučení či nařízení Vlády ČR.
Návštěva svým podpisem stvrdí, že byla seznámena s podmínkami realizace návštěv v zařízení a souhlasí se zpracováním informací o realizaci návštěv.

Návštěvy klientů lze připustit pouze za podmínky, že:

• osoba navštěvující klienta se podrobí před zahájením návštěvy POC testu na přítomnost antigenu viru     SARS CoV-2, a to s negativním výsledkem
podmínka podrobení se POC testu se nevztahuje na:
1. osoby, které absolvovaly nejpozději 7 dní před zahájením návštěvy RT-PCR vyšetření nebo 72 hodin před zahájením návštěvy POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem a doloží o tom doklad,
2. byly očkovány proti onemocnění COVID-19 a doloží, že:
a) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,
b) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo
c) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců) a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19, nebo
3. prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u nich doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní
 
Návštěva je možná ve všech případech pouze při splnění následujících podmínek:

1. po dobu návštěvy používá osobní ochranné pomůcky dýchacích cest, a to minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu [s výjimkou dětí do dvou let věku, které nemusí mít ochranný prostředek dýchacích cest, a s výjimkou dětí od dvou do patnácti let věku, pokud mají jiný ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének],
2. při dodržení dalších režimových opatření poskytovatele.

Dovolenky klientů na všech pracovištích:

  • Při návratu z dovolenky bude vyžadováno písemné potvrzení tiskopisu "Prohlášení při návratu z dovolenky, z pobytu mimo zařízení". Prohlášení učiní opatrovník, příp. jiná osoba, která klienta měla na dovolence