Načítání ...

Vincentinum - poskytovatel sociálních služeb Šternberk

V rámci projektu "Transformace" bylo naší organizací v Šumperku od 1. 7. 2014 zahájeno poskytování nových sociálních služeb
Na Revoluční ulici č. 55 se jedná o chráněné bydlení pro 6 uživatelů, na Masarykově náměstí č. 10 domov pro osoby se zdravotním postižením pro 12 uživatelů.
Dne 24. 6. 2014 proběhlo slavnostní otevření obou objektů (foto a odkaz na článek na webových stránkách Olomouckého kraje níže).


Popis služby chráněné bydlení

a.    Naplnění základních činností ze zákona

Základním předmětem činnosti služby Chráněné bydlení Vincentinum je poskytování sociálních služeb vymezených v § 51 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Nabídka základních činností:

 • poskytnutí ubytování - celoroční bydlení ve skupinových domácnostech v přirozené komunitě, a to ve Šternberku ve dvou třípokojových bytech v běžné zástavbě, v Šumperku v samostatně stojícím domě se zahradou.
 • poskytnutí stravy – klienti, si sestavují jídelníček (3 hlavní jídla a 2 svačiny) a zajišťují stravu samostatně s podporou pracovníka; klienti, kteří žijí a pracují ve Šternberku, docházejí v pracovních dnech na obědy do sídla služby na Sadovou ul., kde si mohou vybrat ze dvou jídel; klienti, kterým je poskytována služba v Šumperku, mohou mít v pracovních dnech zajištěny obědy dodavatelem, případně se stravovat v místě, kde jsou zaměstnáni; v případě zájmu klienta (např. v době nemoci) poskytovatel může zajistit celodenní stavu (viz. ceník).
 • pomoc při osobní hygieně – poskytnutí přiměřené podpory s ohledem na zdravotní stav a schopnosti klienta.
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu - zajištění chodu domácnosti s přiměřenou podporou klienta při všech činnostech běžného života s důrazem na nezávislost klienta na službě.
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti – klientům je zprostředkována nabídka aktivizačních činností mimo domácí prostředí pořádaných jak organizací, tak převážně dostupných aktivit, probíhajících v přirozeném prostředí, probíhá podpora klientů smluvně zajištěnými dobrovolníky – např. taneční a pěvecký kroužek, skupina „sebeobhájců“; některé pravidelné aktivizační činnosti šternberských klientů jsou realizovány v prostorách sídla poskytování služby - Vincentinum, Sadová 7.
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím – důraz na zachování a rozvoj přirozené vztahové sítě klienta (výlety, rekreace, soutěže, návštěvy kulturních, sportovních a společenských akcí apod.) a podpora a pomoc při využívaní návazných služeb (kadeřník, pedikúra, zdravotní služby aj.).
 • sociálně terapeutické činnosti – důraz je kladen na nácvik praktických dovedností jako například manipulace s finančními prostředky, realizace nákupů, vaření.
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí - klienti mají právo na podporu a pomoc od týmu zaměstnanců v rámci podpory v komunikaci s úřady při vyřizování osobních záležitostí, při vyřizování osobních dokladů a výhod pro osoby se zdravotním postižením.
 • základní sociální poradenství – průběžná podpora klienta, např. v oblastech vyhledávání návazných služeb, poskytnutí informací o základních právech a povinnostech osoby apod.

b.    Úhrady za služby (spoluúčast osoby blízké na úhradě)

S výší a způsobem úhrady za službu chráněné bydlení je informován zájemce o službu a při uzavírání Smlouvy o poskytování služby dochází ke sjednání konkrétní úhrady za službu.

Výše úhrady za poskytování služby chráněné bydlení činí:

 • Strava CHB Šumperk - pouze v případě zájmu klienta

           75,- Kč - oběd 

           34,- Kč - snídaně

           46,- Kč - večeře

 • 180,- Kč - ubytování za den
 •   30,- Kč - hodina úkonu uvedené v § 17 odstavci 1 písm. c) až h) vyhlášky č. 505/2006 Sb. dle skutečně spotřebovaného času

Klient služby hradí zálohu za stravu a ubytování do 15-tého dne měsíce, na který náleží. Za skutečně odebrané služby bude úhrada provedena do 5-tého dne následujícího měsíce včetně vyúčtování stravy.


c. Fakultativní služby 

Služba zprostředkovává klientům tyto fakultativní služby s měsíční sazbou:

 • Používání vlastního radiopřijímače     - 10,- Kč (za odebranou energii)
 • Používání vlastního televizoru            - 40,- Kč (za odebranou energii)
 • Používání vlastní el. konvice              - 10,- Kč (za odebranou energii)
 • Používání vlastního PC                      - 40,- Kč (za odebranou energii)

Fakultativní služby zajišťované zaměstnancem Vincentina:

 • Přeprava klientů dopravním prostředkem Vincentina; cena dle skutečných nákladů
 • Další nadstandardní služby vykonávané zaměstnancem Vincentina  nad rámec zákonem stanovených základních činností, především při zprostředkování kontaktu se společenským prostředím; cena dle skutečných nákladů

d.   Prostory, materiální a technické vybavení (bezbariérovost)

Služba Chráněné bydlení Vincentinum v Šumperku je poskytována od 1. 7. 2014 v nově zrekonstruovaném domě, ve kterém žije 6 klientů s nižší mírou potřebné podpory. Skupinová domácnost je tvořena dvěma dvoulůžkovými a dvěma jednolůžkovými pokoji, kuchyní s obývací místností, místností pro pracovní terapii, sociálním zařízením, místností pro zaměstnance atd. Součástí objektu je zahrada s garáží. Pokoje jsou vybaveny nábytkem z prostředků poskytovatele. Kuchyňská linka je plně vybavena elektrickými spotřebiči, součástí technického zázemí je pračka, sušička apod. Objekt není bezbariérový.
Popis služby domov pro osoby se zdravotním postižením

a.    Naplnění základních činností ze zákona

Základním předmětem činnosti služby Domovy pro osoby se zdravotním postižením Vincentinum je poskytování sociálních služeb vymezených v § 48 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Služba obsahuje tyto základní činnosti:

 • poskytnutí ubytování - celoroční bydlení, jehož součástí je úklid, praní, žehlení a drobné opravy ložního a osobního prádla; ve Šternberku bydlení ve dvou a vícelůžkových pokojích a bydlení pro 4 osoby v tzv. cvičném bytě, v Šumperku a v Uničově komunitní bydlení v šestičlenných domácnostech v nově postavených či zrekonstruovaných domech v běžné zástavbě.
 • poskytnutí stravy -  možnost odebírat 5x denně stravu, dle zdravotního stavu klienta je strava připravována pro 6 skupin diet, Šternberk -  celodenní strava zajištěna stravovacím provozem, Uničov a Šumperk – celodenní strava zajištěna na základě smluvních podmínek s dodavatelem.
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu – jde o poskytování přiměřené podpory ze strany zaměstnanců s ohledem na zdravotní stav, schopnosti a dovednosti klienta.
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu – jde o poskytování přiměřené podpory ze strany zaměstnanců s ohledem na zdravotní stav, schopnosti a dovednosti klienta při všech činnostech běžného života s důrazem na samostatnost a nezávislost na službě; zdravotní služby poskytované klientům jsou systémově zajišťovány zaměstnanci zdravotní péče a fyzioterapie.
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím – klientům do 26 let zprostředkování individuálně určené podpory v návaznosti na plnění povinné školní docházky; zprostředkování podpory a případné pomoci vedoucí k využití návazných služeb jako je holičství, kadeřnictví, pedikúra, kulturní aktivity, zdravotní služby.
 • sociálně terapeutické činnosti – logopedická terapie, bazální stimulace – Snoezelen terapie, práce s využitím postupů strukturovaného učení, rukodělné činnosti na domovech i v dílnách Vincentina, Sadová ul., nácvik praktických dovedností - sebeobslužné činnosti, vaření pokrmů apod.; pracoviště  DOZP ve Šternberku zprostředkovává některým klientům cílený pracovní zácvik a následné zaměstnávání na DPP.
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti – fyzioterapie s využitím tělocvičny, rehabilitačního bazénu a hřiště na boccu; individuální aktivity v zařízení i mimo něj – výlety, rekreace, kulturní, sportovní a společenské akce; klientům jsou dodavatelsky zprostředkovány aktivity, jako např. hipoterapie, jóga, rekreační pobyty.
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí -  podpora pomoc při vyřizování dokladů, výhod pro osoby se zdravotním postižením, podpora v komunikaci s úřady při vyřizování osobních záležitostí apod.
 • základní sociální poradenství – průběžná podpora klienta, např. v oblastech vyhledávání návazných služeb, poskytnutí informací o základních právech a povinnostech osob.

b.    Úhrady za služby (spoluúčast osoby blízké na úhradě)

Klient je povinen na základě smluvního vztahu zaplatit úhradu za ubytování a stravu v částce vycházející z platného ceníku za služby.

Ceník služby DOZP:

Ubytování:

 • jednolůžkový pokoj s vlastním sociálním zařízením nebo kuchyňkou 200,- Kč za den (Šternberk)
 • jednolůžkový pokoj 180,- Kč za den (Šternberk, Uničov, Šumperk)
 • dvoulůžkový pokoj 160,- Kč za den
 • třílůžkový pokoj 140,- Kč za den
 • čtyř a vícelůžkový pokoj 130,- Kč za den

Celodenní strava:

 • 155,- Kč za den (Šternberk, Šumperk- smluv. dodavatel)
 • 170,- Kč za den (Uničov- smluv. dodavatel)

Příplatek za diabetické suroviny 3,- Kč za den (Šternberk)

Klient je povinen podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zaplatit úhradu za péči ve výši přiznaného příspěvku na péči.
Pokud by klientovi po zaplacení úhrady za ubytování a stravu za kalendářní měsíc nezůstala částka ve výši alespoň 15 % jejího měsíčního příjmu, výše úhrady se sníží na základě žádosti klienta a jím doložených dokladů.
Klient se zavazuje a je povinen platit úhrady za veškeré služby zálohově, a to do posledního dne v kalendářním měsíci, za který má být úhrada zaplacena.

 

c. Fakultativní služby

Služba zprostředkovává klientům tyto fakultativní služby s měsíční sazbou:

 • Používání vlastního radiopřijímače    - 10,- Kč (za odebranou energii)
 • Používání vlastního televizoru            - 40,- Kč (za odebranou energii)
 • Používání vlastní el. konvice              - 10,- Kč (za odebranou energii)
 • Používání vlastního PC                      - 40,- Kč (za odebranou energii)

Fakultativní služby zajišťované zaměstnancem Vincentina:

 • Přeprava klientů dopravním prostředkem Vincentina; cena dle skutečných nákladů
 • Další nadstandardní služby vykonávané zaměstnancem Vincentina  nad rámec zákonem stanovených základních činností, především při zprostředkování kontaktu se společenským prostředím; cena dle skutečných nákladů


d.   Prostory, materiální a technické vybavení (bezbariérovost)

Od 1. 7. 2014 se v rámci procesu transformace pobytových služeb rozšířila služba DOZP Vincetinum o místo poskytování služby v Šumperku, kde žije 12 klientů. V dvoupatrové vile s výtahem jsou 2 domácnosti, každá pro 6 klientů. Domácnost je tvořena třemi dvoulůžkovými pokoji, velkou společenskou místností s kuchyňkou, sociálním zařízením v úpravě pro imobilní, dalším samostatným WC a technickou místností. Pokoje jsou vybaveny základním nábytkem, kuchyňská linka je vybavena elektrickými spotřebiči, součástí technického zázemí je pračka, sušička a potřeby pro žehlení prádla. V přízemí budovy se nachází aktivizační dílna pro klienty, zázemí a kancelář pro zaměstnance a skladové prostory. Celý objekt je bezbariérový.


Článek a fotografie (kliknutím zvětšíte) ze slavnostního otevření v červnu 2014.

http://www.kr-olomoucky.cz/v-sumperku-otevreli-nove-prostory-pro-klienty-vincentina-aktuality-3324.html Revoluční 55                     

                 ...letecký pohled                                 ...před rekonstrukcí                                ... v průběhu rekonstrukce

...návrhy z dílny architektonického atelieru A2 Architekti

....... po rekonstrukci a kolaudaci 5. 5. 2014


Masarykovo náměstí 10    

            ... letecký pohled                                    ...před rekonstrukcí                            ...v průběhu rekonstrukce

...návrhy z dílny architektonického atelieru A2 Architekti

...po rekonstrukci 


V průběhu 1. až 11. července 2014 se do nových objektů postupně stěhovali uživatelé z Vincentina ze Šternberka.


Naše první aktivity v novém bydlišti v Šumperku a jeho okolí v létě 2014


Můj život, moje domácnost

 

Přirozeným pokračováním transformačního procesu bylo zapojení organizace do projektu "Chráněné bydlení Vincentinum Šternberk: Můj život, moje domácnost". Projekt byl zahájen v září 2014 a ukončen byl v říjnu 2015. Hlavním cílem projektu byla adaptace na novou životní situaci, rozvoj nových znalostí a dovedností, osvojování nových návyků nezbytných pro jejich každodenní život v rámci komunity a postupná příprava pro vstup na volný trh práce. Jednalo se hlavně o upevňování a rozvíjení dovedností a návyků v těchto oblastech:

 

 • vedení domácnosti, vedení správného životního stylu - stravovací návyky, pohybové aktivity, rozvoj kognitivních schopností
 • společenský život - např. návštěvy kina, společenských, kulturních a sportovních akcí
 • kulturní návyky - např. cestování, jednání s úřady a institucemi (úřad práce, lékař, pošta apod.), záchranné systémy (policie, záchranka, hasiči)
 • společenské uplatnění - postupy, procesy, návyky
 • vytváření základních pracovních dovedností a návyků - docházka do zaměstnání a adaptace naučených pracovních dovedností v různém prostředí

Podrobné informace o celém projektu, včetně velkého množství fotografií a hlavně podrobného metodického materiálu, který byl jedním z hlavních výstupů uvedeného projektu, najdete na webových stránkách www.akademietrenovanipameti.cz/projekt002

Po ukončení 14-ti měsíčního projektu "Můj život, moje domácnost" začali naši uživatelé od listopadu 2015 pracovat v Pradědově dětském muzeu v Bludově. Náplní jejich činnosti jsou úklidové a zahradnické práce.

Článek z Novinek.cz: http://www.novinky.cz/vase-zpravy/olomoucky-kraj/olomouc/2683-36460-prace-v-pradedove-detskem-muzeu-prinasi-uzivatelum-vincentina-pocit-stastneho-zivota.html 


Nejvýznamnější akce roku 2016

 

Mistrovství ČR v lyžování - Horní Mísečky

Turnaj v boccii - Pomněnka Šumperk

     Výlet - Technické muzeum Praha

     Závody v plavání - Praha

     Návštěva baletu - Praha

Matějská pouť - Praha

     Turnaj - stolní tenis - Nezamyslice

Velikonoční turnaj - stolní tenis - Šternberk

     Turnaj - stolní tenis - Praha

Regionální přebor v plavání - Přerov

     Mistrovství ČR v plavání - Liberec      Odemykání jara - Nový Malín
     Kloboukový den - letiště Šumperk      Speciální olympiáda Brno
     Speciální olympiáda Šumperk      Majáles Šumperk
     Turnaj v boccii - Šternberk      Vojenský den s armádou - Olomouc
     Soutěž "Ukaž, co umíš" - Uničov      Zámecká slavnost Nové Zámky
     Táborák - CHB Šumperk - opékání špekáčků, zpěv s kytarou      Výlet - Muzeum času - Šternberk
     Rekreace Mladoňov      Sportovní hry - Pavlínin dvůr - Šumperk
     Koncert The Tap Tap - Olomouc      Zámecký podzim - Rokytnice
     Rozloučení s létem - ZOO Svatý Kopeček      Zábavné odpoledne v Rapotíně
     Turnaj - stolní tenis - Zlín      Ples Olšany
     Turnaj stolní tenis - Ostrava      Vánoční trhy Olomouc


Jak jsme vstoupili do nového roku 2016?

Do nového roku 2016 vstoupili uživatelé chráněného bydlení s nově získanými zkušenostmi a pracovními návyky z předcházejícího roku. V návaznosti na projekt „ Můj život, moje domácnost“ jsou všichni uživatelé chráněného bydlení zaměstnáni mimo naše zařízení. Provádějí úklidové a zahradnické práce v Bludově v Pradědově dětském muzeu a po dobrých zkušenostech z minulého roku jim byla nabídnuta správcem Šumperského hřbitova od března opětovná možnost pracovního uplatnění na zahradnické práce. V rámci zaměstnávání se uživatelé také učí cestovat MHD, poznávat nové lidi a nejbližší okolí svého bydliště.

Naše uživatelka Iveta pokračuje v návštěvách tanečního kroužku ve Šternberku a pravidelně reprezentuje naše zařízení na MČR ve stolním tenisu. Zúčastňuje se mnoha dalších sportovních klání (atletika, závody na kole). Společně s Ivetou na některé sportovní akce jezdí i Pavel se Žanetou. V lednu je čekají závody v běhu na lyžích v Horních Mísečkách.

Uživatelé služby pravidelně dochází na společenské a kulturní akce v Šumperku a okolí, např. v lednu na turnaj v boccie a závody v běhu na lyžích, v únoru se těší na ples v Bludově.

Stále pokračuje natáčení dokumentu ČT, který se snaží zachytit životní osudy a cestu našich uživatelů z pobytového zařízení ve Šternberku do chráněného bydlení v Šumperku.


 

Personální zajištění služby DOZP                                        Personální zajištění služby chráněné bydlení

| Aktivizační úsek | Aktuální akce | DOZP a CHB Šumperk | DOZP Uničov | DS a TS Vikýřovice | DZR Lužice | DZR Šternberk | Historie | Hospodářský úsek | Chráněné bydlení Šternberk | Kde nás najdete? | Koncepce rozvoje | Kontaktní údaje | Nabídka nepotřebného majetku | Organizační struktura | Projekty EU | Sociální úsek (žádost, ceník) | Spolek Vincentinum | Transformace | Úvod | Veřejná prohlášení Vincentina | Veřejné zakázky | Výroční zpráva 2016 | Významné akce roku 2017 | Zákon - základní informace | Zdravotní péče | FelixNET©