Načítání ...

Vincentinum - poskytovatel sociálních služeb Šternberk


Od 1. ledna 2015 rozšířilo Vincentinum svou činnost o nově registrovanou sociální službu DZR (Domovy se zvláštním režimem), s místem poskytování služby v obci Lužice č. 126 pro 6 uživatelů, kteří našli svůj nový domov v přízemním bezbariérovém objektu se zahradou.
Slavnostní otevření se uskutečnilo 16. prosince 2014 za účasti náměstkyně hejtmana paní Mgr. Yvony Kubjátové, vedoucí Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Olomouckého kraje paní Mgr. Ireny Sonntagové a dalších významných osobností Odboru sociálních věcí a Odboru investic a evropských programů z Krajského úřadu. Přítomen byl také starosta obce Lužice pan Vladimír Hlaváček, významný český fotograf Prof. Mgr. Jindřich Štreit, zástupci MPSV a další hosté z řad odborné veřejnosti (viz. foto níže).


Popis služby domov se zvláštním režimem

a.    Naplnění základních činností ze zákona

Základním předmětem činnosti služby Domov se zvláštním režimem Vincentinum ve Šternberku a v Lužici je poskytování sociálních služeb vymezených v § 50 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Služba obsahuje tyto základní činnosti:

 • poskytnutí ubytování - celoroční komunitní bydlení v šestičlenných domácnostech v nově postavených domech v běžné zástavbě
 • poskytnutí stravy -  strava zajištěna stravovacím provozem Vincentina a následně dovážena do místa poskytování služby, klient má možnost odebírat 5x denně stravu, dle zdravotního stavu klienta je strava připravována pro 6 skupin diet
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu – poskytování přiměřené podpory s ohledem na zdravotní stav, schopnosti a dovednosti klienta
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu – jde o poskytování přiměřené podpory ze strany zaměstnanců s ohledem na zdravotní stav, schopnosti a dovednosti klienta při všech činnostech běžného života s důrazem na samostatnost a nezávislost na službě; zdravotní služby poskytované klientům jsou systémově zajišťovány zaměstnanci zdravotní péče a fyzioterapie
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím – klientům do 26 let zprostředkování individuálně určené podpory v návaznosti na plnění povinné školní docházky; zprostředkování podpory a případné pomoci vedoucí k využití návazných služeb jako je holičství, kadeřnictví, pedikúra, kulturní aktivity, zdravotní služby
 • sociálně terapeutické činnosti – logopedická terapie, práce s využitím postupů strukturovaného učení, rukodělné činnosti a další rehabilitační techniky, nácvik praktických dovedností - sebeobslužné činnosti, vaření pokrmů, drobné domácí práce apod.
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti – fyzioterapie s využitím tělocvičny, rehabilitačního bazénu, hřiště na boccu ve Vincentinu, Sadová 7; individuální aktivity v zařízení i mimo něj – výlety, rekreace, kulturní, sportovní a společenské akce; klientům jsou dodavatelky zprostředkovány aktivity, jako např. hipoterapie, jóga, rekreační pobyty
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí - podpora pomoc při vyřizování dokladů, výhod pro osoby se zdravotním postižením, podpora v komunikaci s úřady při vyřizování osobních záležitostí apod.
 • základní sociální poradenství – průběžná podpora klienta, např. v oblastech vyhledávání návazných služeb, poskytnutí informací o základních právech a povinnostech osoby

b.    Úhrady za služby (spoluúčast osoby blízké na úhradě)

Klient je povinen na základě smluvního vztahu zaplatit úhradu za ubytování a stravu v částce vycházející z platného ceníku za služby.

Ceník služby:

Ubytování:

 • jednolůžkový pokoj 180,- Kč za den
 • dvoulůžkový pokoj 170,- Kč za den

Celodenní strava: 167,- Kč za den

Příplatek za diabetické suroviny 3,- Kč za den

Klient je povinen podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zaplatit úhradu za péči ve výši přiznaného příspěvku na péči.

Pokud by klientovi po zaplacení úhrady za ubytování a stravu za kalendářní měsíc nezůstala částka ve výši alespoň 15 % jejího měsíčního příjmu, výše úhrady se sníží na základě žádosti klienta a jím doložených dokladů. Klient se zavazuje a je povinen platit úhrady za veškeré služby zálohově, a to do posledního dne v kalendářním měsíci, za který má být úhrada zaplacena.

c.    Fakultativní služby

Služba zprostředkovává klientům tyto fakultativní služby s měsíční sazbou:

 • Používání vlastního radiopřijímače    - 10,- Kč (za odebranou energii)
 • Používání vlastního televizoru            - 40,- Kč (za odebranou energii)
 • Používání vlastní el. konvice              - 10,- Kč (za odebranou energii)
 • Používání vlastního PC                      - 40,- Kč (za odebranou energii)

Fakultativní služby zajišťované zaměstnancem Vincentina:

 • Přeprava klientů dopravním prostředkem Vincentina; cena dle skutečných nákladů. 
 • Další nadstandardní služby vykonávané zaměstnancem Vincentina nad rámec zákonem stanovených základních činností, především při zprostředkování kontaktu se společenským prostředím; cena dle skutečných nákladů. 

d.    Prostory, materiální a technické vybavení (bezbariérovost)

Služba Domova se zvláštním režimem Lužice je poskytována od 1. 1. 2015 v jednopodlažním obytném domě v obci nedaleko Šternberka. Dům stojí na samostatném pozemku v běžné obytné zástavbě a nabízí ubytování šesti klientům ve dvou jednolůžkových a dvou dvoulůžkových pokojích. Klientům je k dispozici obývací pokoj, kuchyňka, dvě koupelny upravené pro potřeby osob se sníženou mobilitou. Objekt je bezbariérový. Klienti mohou využívat vnější prostory služby – zahradu, mohou navštěvovat společné prostory hlavní budovy organizace – Sadová ul. (kaple, čajovna, tělocvična, bazén, sál,…).


DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM VINCENTINUM LUŽICE

Služba zajišťuje přiměřenou a individualizovanou podporu dospělým lidem s mentálním postižením kombinovaným s poruchou autistického spektra tak, aby se jejich život co nejvíce podobal životu vrstevníka.

Domov nabízí ubytování rodinného typu. Klienti mají přiměřenou podporu po celý den, individuálně upravené prostředí i náplň dne. Personál je kvalifikovaně proškolen ve zvládání problémového chování a současně jsou uplatňovány terapeutické postupy snižující nebo eliminující výskyt rizikových projevů. Smyslem služby je rozvinout osobní možnosti a schopnosti klientů a umožnit jim co nejspokojenější život.

Po dvouletých přípravách, kdy se skupinka budoucích obyvatel postupně seznamovala a vzájemně si na sebe zvykali klienti i personál, došlo 5. ledna 2015 k přestěhování. V DZR Lužice bydlí dvě ženy a čtyři muži, ženy v jednolůžkových a muži ve dvoulůžkových pokojích, což jim zajišťuje v dostatečné míře klid a soukromí. Společný mají prostorný obývací pokoj s jídelnou, kuchyňku, dvě koupelny – odděleny ženy a muži. Z jídelny mají možnost vyjít na terasu a zahradu. Pohyb po domě a za pěkného počasí i po zahradě je zcela svobodný, obyvatelé se pohybují tam, kde právě chtějí být, nemají-li zrovna jinou náplň volného času, ať už pracovní či aktivizační.

Nízkým počtem klientů je zajištěn maximální prostor pro individuální přístup, pro cílenou práci s dostatečným využitím metod strukturovaného učení, které právě lidem s poruchami autistického spektra svědčí. Klienti pomáhají s přípravou jídla, jsou vedeni k drobným domácím pracím, k pomocné práci na zahradě, k výtvarné činnosti, spolupracují při ruční výrobě mýdla. Svými výrobky si nejen zkrášlují bydlení, ale také je předvádějí veřejnosti, například na Velikonoční výstavce či Mikulášském setkání v Lužici, případně na různých prezentačních akcích Vincentina Šternberk.

Služba má k dispozici sedmimístný osobní automobil, který je využíván zejména k odvozu klientů do budovy Vincentina ve Šternberku k aktivizačním činnostem, vzdělávání či logopedii, k návštěvám lékaře apod. Personál podle možností také s klienty co nejčastěji využívá běžné hromadné dopravní prostředky, především s cílem socializace a začlenění do běžné společnosti.

Socializace je podpořena také co nejvyšším využíváním běžně dostupných služeb v obci či blízkém městě, ať už jde o nákupy v místním obchodě, návštěvy holiče či kadeřníka, ordinací praktického i odborných lékařů či vycházky, výlety a účast na kulturních a společenských akcích.

Služba podporuje vztahy s rodinami klientů i s bývalými spolubydlícími, daří se také udržovat bezproblémové vztahy s obyvateli obce. S klienty i pracovníky ostatních domovů a pracovišť se obyvatelé schází v Čajovně na Sadové ulici, v dílnách, na akcích pořádaných Vincentinem, ale i na běžných návštěvách a společných posezeních.


JAK BYDLÍME A ŽIJEME V NAŠÍ OBCI     (fotky je možno kliknutím zvětšit)

 

 

 

| Aktivizační úsek | Aktuální akce | Dokument 'Pět statečných' | DOZP a CHB Šumperk | DOZP Uničov | DZR Lužice | DZR Šternberk | Historie | Hospodářský úsek | Chráněné bydlení Šternberk | Kde nás najdete? | Koncepce rozvoje | Kontaktní údaje | Nabídka nepotřebného majetku | Organizační struktura | Projekty EU | Sociální úsek (žádost, ceník) | Spolek Vincentinum | Transformace | Úvod | Veřejná prohlášení Vincentina | Veřejné zakázky | Výroční zpráva 2018 | Významné akce roku 2018 | Zákon - základní informace, GDPR | Zdravotní péče | FelixNET©