Načítání ...

Vincentinum - poskytovatel sociálních služeb Šternberk

Od 1. ledna 2015 rozšířilo Vincentinum místo poskytování služby DOZP o nové bydlení v Uničově na Olomoucké ulici 1474 a Gymnazijní ulici 1473. V obou objektech jsou dohromady 4 domácnosti a v každé z nich žije 6 uživatelů sociální služby.

Slavnostní otevření se uskutečnilo 16. prosince 2014 za účasti náměstkyně hejtmana paní Mgr. Yvony Kubjátové, vedoucí Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Olomouckého kraje paní Mgr. Ireny Sonntagové a dalších významných osobností Odboru sociálních věcí a Odboru investic a evropských programů z Krajského úřadu. Přítomen byl také starosta Uničova Mgr. Dalibor Horák, významný český fotograf Prof. Mgr. Jindřich Štreit, senátorka MUDr. Alena Šromová, zástupci MPSV a další hosté z řad odborné veřejnosti (viz. foto níže).Popis služby domov pro osoby se zdravotním postižením

a.    Naplnění základních činností ze zákona

Základním předmětem činnosti služby Domovy pro osoby se zdravotním postižením Vincentinum je poskytování sociálních služeb vymezených v § 48 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Služba obsahuje tyto základní činnosti:

 • poskytnutí ubytování - celoroční bydlení, jehož součástí je úklid, praní, žehlení a drobné opravy ložního a osobního prádla; ve Šternberku bydlení ve dvou a vícelůžkových pokojích a bydlení pro 4 osoby v tzv. cvičném bytě, v Šumperku a v Uničově komunitní bydlení v šestičlenných domácnostech v nově postavených či zrekonstruovaných domech v běžné zástavbě.
 • poskytnutí stravy -  možnost odebírat 5x denně stravu, dle zdravotního stavu klienta je strava připravována pro 6 skupin diet, Šternberk -  celodenní strava zajištěna stravovacím provozem, Uničov a Šumperk – celodenní strava zajištěna na základě smluvních podmínek s dodavatelem.
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu – jde o poskytování přiměřené podpory ze strany zaměstnanců s ohledem na zdravotní stav, schopnosti a dovednosti klienta.
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu – jde o poskytování přiměřené podpory ze strany zaměstnanců s ohledem na zdravotní stav, schopnosti a dovednosti klienta při všech činnostech běžného života s důrazem na samostatnost a nezávislost na službě; zdravotní služby poskytované klientům jsou systémově zajišťovány zaměstnanci zdravotní péče a fyzioterapie.
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím – klientům do 26 let zprostředkování individuálně určené podpory v návaznosti na plnění povinné školní docházky; zprostředkování podpory a případné pomoci vedoucí k využití návazných služeb jako je holičství, kadeřnictví, pedikúra, kulturní aktivity, zdravotní služby.
 • sociálně terapeutické činnosti – logopedická terapie, bazální stimulace – Snoezelen terapie, práce s využitím postupů strukturovaného učení, rukodělné činnosti na domovech i v dílnách Vincentina, Sadová ul., nácvik praktických dovedností - sebeobslužné činnosti, vaření pokrmů apod.; pracoviště  DOZP ve Šternberku zprostředkovává některým klientům cílený pracovní zácvik a následné zaměstnávání na DPP.
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti – fyzioterapie s využitím tělocvičny, rehabilitačního bazénu a hřiště na boccu; individuální aktivity v zařízení i mimo něj – výlety, rekreace, kulturní, sportovní a společenské akce; klientům jsou dodavatelsky zprostředkovány aktivity, jako např. hipoterapie, jóga, rekreační pobyty.
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí -  podpora pomoc při vyřizování dokladů, výhod pro osoby se zdravotním postižením, podpora v komunikaci s úřady při vyřizování osobních záležitostí apod.
 • základní sociální poradenství – průběžná podpora klienta, např. v oblastech vyhledávání návazných služeb, poskytnutí informací o základních právech a povinnostech osob.

b.    Úhrady za služby (spoluúčast osoby blízké na úhradě)

Klient je povinen na základě smluvního vztahu zaplatit úhradu za ubytování a stravu v částce vycházející z platného ceníku za služby.

Ceník služby DOZP:

Ubytování:

 • jednolůžkový pokoj s vlastním sociálním zařízením nebo kuchyňkou 200,- Kč za den (Šternberk)
 • jednolůžkový pokoj 180,- Kč za den (Šternberk, Uničov, Šumperk)
 • dvoulůžkový pokoj  160,- Kč za den
 • třílůžkový pokoj       140,- Kč za den
 • čtyř a vícelůžkový pokoj 130,- Kč za den

Celodenní strava:

 • 155,- Kč za den (Šternberk, Šumperk- smluvní dodavatel)
 • 170,- Kč za den (Uničov- smluvní dodavatel)

Příplatek za diabetické suroviny 3,- Kč za den (Šternberk)

Klient je povinen podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zaplatit úhradu za péči ve výši přiznaného příspěvku na péči.
Pokud by klientovi po zaplacení úhrady za ubytování a stravu za kalendářní měsíc nezůstala částka ve výši alespoň 15 % jejího měsíčního příjmu, výše úhrady se sníží na základě žádosti klienta a jím doložených dokladů.
Klient se zavazuje a je povinen platit úhrady za veškeré služby zálohově, a to do posledního dne v kalendářním měsíci, za který má být úhrada zaplacena.


c. Fakultativní služby

Služba zprostředkovává klientům tyto fakultativní služby s měsíční sazbou:

 • Používání vlastního radiopřijímače     - 10,- Kč (za odebranou energii)
 • Používání vlastního televizoru            - 40,- Kč (za odebranou energii)
 • Používání vlastní el. konvice              - 10,- Kč (za odebranou energii)
 • Používání vlastního PC                      - 40,- Kč (za odebranou energii)

Fakultativní služby zajišťované zaměstnancem Vincentina:

 • Přeprava klientů dopravním prostředkem Vincentina; cena dle skutečných nákladů
 • Další nadstandardní služby vykonávané zaměstnancem Vincentina  nad rámec zákonem stanovených základních činností, především při zprostředkování kontaktu se společenským prostředím; cena dle skutečných nákladů

d.   Prostory, materiální a technické vybavení (bezbariérovost)

Domov pro osoby se zdravotním postižením Vincentinum v Uničově poskytuje službu od 1. ledna 2015 ve dvou patrových budovách s výtahem, které byly postaveny v rámci procesu transformace pobytových služeb. V každém objektu jsou dvě domácnosti, každá pro 6 klientů. Domácnosti jsou tvořeny dvěma dvoulůžkovými pokoji, dvěma jednolůžkovými pokoji, obývacím pokojem s kuchyňským koutem plně vybaveným potřebnými elektrospotřebiči a nádobím, sociálním zařízením v úpravě pro imobilní klienty, dalším samostatným WC s pračkou, sušičkou a technickou místností. Pokoje jsou vybaveny základním nábytkem. V přízemí je z každého pokoje vstup na terasu a v patře na balkon. V každé domácnosti se nachází zázemí pro zaměstnance a skladové prostory. Součástí obou budov jsou oplocené pozemky sloužící jako zahrada pro aktivní odpočinek klienta. Oba objekty jsou bezbariérové.Další údaje o slavnostním otevření nových objektů najdete také na: http://www.kr-olomoucky.cz/vincentinum-otevrelo-nove-bydleni-pro-sve-klienty-foto-500.html


Profesionální hasiči mezi vámi   (článek z Uničovského zpravodaje)

 

Pro patrioty Uničova je jistě potěšující, že se jejich město rozrůstá a obohacuje se o nové stavby. Z pohledu požární ochrany jsou to další místa skýtající určité riziko, plynoucí zejména z neznalosti objektu. S cílem seznámení se s těmito stavbami podnikají uničovští profesionální hasiči každoročně  prohlídky nově postavených budov sloužících k podnikání nebo službám.

V letošním roce jsme navštívili firmu Černý Compondens zabývající se výrobou dřevěných doplňků. Tato firma je jako druhá v Uničově zabezpečena EPS (elektronickou požární signalizací) napojenou na pult centrální ochrany, který v případě detekce kouře vysílá jednotky požární ochrany. Druhým cílem byly dvě nové budovy DOZP Uničov, které jsou pobočkami Vincentina-poskytovatele sociálních služeb Šternberk, p.o., které Olomoucký kraj uvedl v roce 2015 do provozu. Jedná se o domov čtyřiadvaceti obyvatel s mentálním a kombinovaným postižením, v každém domě jsou dvě domácnosti po šesti klientech.    

Při jednání o prohlídce objektu Vincentina projevila vedoucí uničovské pobočky pí. Lenka Dvořáčková přání uspořádat besídku s klienty. Vzhledem k tomu, že hasiči mají bohaté zkušenosti s žáky druhých a šestých tříd, ke kterým pravidelně docházejí na výuku, ale i s důchodci pro něž uspořádali besídku v loňském roce, se přání stalo skutečností. Hasiči si uvědomují, že každá věková skupina má svá specifika a v obsahu výkladu je zohledňují. Nabídku na upořádání besídky s očekáváním přijali a těšili se, co oběma stranám přinese. Setkání se konalo 9. 3. 2015 a bylo rozděleno do dvou budov. Každého z nich se zúčastnilo 12 klientů. Diskuze se nesla v přátelském duchu, a když říkám diskuze, myslím to se vší vážností. Většina klientů se zapojovala aktivně a reagovala na dotazy. Klienti si připomněli, kde všude hasiči pomáhají, co dělat v různých krizových situacích a jak se zachovat při setkání s hasiči. Součástí programu byla ukázka ustrojení hasiče při zásahu včetně dýchacího přístroje. Klienti si chtěli „sáhnout na hasiče“ a velmi radostně reagovali, když jim bylo vyhověno. Spokojenost byla o to větší, když klientky zjistily, že vystrojený hasič je stále svobodný.  Na závěr proběhla prohlídka hasičské cisterny.

S klienty Vincentina se neloučíme na dlouho. Za svoji trpělivost byli všichni přítomni pozváni na uničovskou požární stanici.

Pevně věřím, že besídka byla přínosem i pro naše příslušníky, kteří pochopili, jak zranitelní jsou lidé s tělesným nebo duševním handicapem a podle toho s nimi v případě zásahu budou jednat.

| Aktivizační úsek | Aktuální akce | DOZP a CHB Šumperk | DOZP Uničov | DZR Lužice | DZR Šternberk | Historie | Hospodářský úsek | Chráněné bydlení Šternberk | Kde nás najdete? | Koncepce rozvoje | Kontaktní údaje | Nabídka nepotřebného majetku | Organizační struktura | Projekty EU | Sociální úsek (žádost, ceník) | Spolek Vincentinum | Transformace | TS Vikýřovice | Úvod | Veřejná prohlášení Vincentina | Veřejné zakázky | Výroční zpráva 2017 | Významné akce roku 2017 | Zákon - základní informace, GDPR | Zdravotní péče | FelixNET©