Načítání ...

Vincentinum - poskytovatel sociálních služeb ŠternberkVeřejná prohlášení o službách

Dokument "Veřejná prohlášení o službách" je souhrnem základních informací o sociálních službách, která jsou zveřejněna na webových stránkách organizace, v informačním letáku služby, ve Výroční zprávě organizace a jsou součástí Popisu realizace poskytování služby k registraci sociální služby (viz. Registr poskytovatelů).

Obsah veřejného prohlášení je jedenkrát, vždy v prosinci kalendářního roku, vyhodnocován pracovním týmem služby a na základě tohoto hodnocení je dokument v lednu následujícího roku aktualizován (zodpovídá vedoucí služby).

 

Vincentinum – poskytovatel sociálních služeb Šternberk, příspěvková organizace, poskytuje v 5 obcích 3 druhy sociálních služeb, a to:

 

 • Domov pro osoby se zdravotním postižením Vincentinum
 • Chráněné bydlení Vincentinum
 • Domov se zvláštním režimem Vincentinum


 Druh služby: Domovy pro osoby se zdravotním postižením

 

      Místo poskytování služby:

 • Sadová 1426/7, 785 01 Šternberk
 • Olomoucká 1474, 783 91 Uničov
 • Gymnazijní 1473, 783 91 Uničov
 • Masarykovo náměstí 10, 787 01 Šumperk

 

Ve Šternberku, kde se v bývalém klášteře nachází sídlo organizace od roku 1951, je celoročně poskytována služba domovy pro osoby se zdravotním postižením s celkovou kapacitou 135 klientů na pěti domovech: Bílém, Červeném, Modrém, Hnědém a Zeleném. Organizační dělení domovů souvisí především s mírou potřebné pomoci a podpory klientů a jejich zdravotním stavem.

Do roku 2015 byla služba poskytována rovněž ve Šternberku na Bezručově ulici. Z těchto budov se klienti vystěhovali v lednu 2015.

V rámci pilotního projektu „Podpora transformace sociálních služeb“ je od 1. 7. 2014 poskytována jako služba komunitního typu v Šumperku (celkem pro 12 klientů) a od 1. 1. 2015 v Uničově ve dvou nových objektech, resp. ve čtyřech skupinových domácnostech po 6 klientech (celkem 24 klientů).

 1. Poslání služby

Posláním Domovů pro osoby se zdravotním postižením Vincentinum ve Šternberku, v Uničově a v Šumperku je poskytovat přiměřenou individuální podporu a péči lidem, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu mentálního nebo kombinovaného postižení. Smyslem služby je rozvinout osobní možnosti a schopnosti každého klienta a zároveň mu umožnit žít co nejspokojenější život.

 

2. Cíle služby

 

 1. Prostřednictvím nabízených aktivit a činností rozvíjet individuální dovednosti a schopnosti klientů tak, aby dosáhli co nejvyšší míry soběstačnosti a nezávislosti na službě
 2. Vytvářet podmínky pro optimální rozvoj schopností a znalostí klienta tak, aby byl připraven na případný přechod do služby s nižší mírou podpory
 3. Začlenit klienty v maximální možné míře do přirozené komunity
 4. Podporovat a rozvíjet přirozené sociální vazby a vztahy s rodinou a blízkými osobami

Naplňování cílů služby je vyhodnocováno dle měřitelných a konkrétních kritérií, které jsou obsahem ročního „Hodnocení naplňování veřejného prohlášení“. Kritéria jsou definována na základě potřeb klientů a následně potřeb organizace, vyplývajících z porad a supervizí.

 

3. Okruh osob, kterým je poskytována služba

 

Domov pro osoby se zdravotním postižením Vincentinum Šternberk

Služba je určena osobám s mentálním a kombinovaným postižením se sníženou soběstačností, které jsou závislé na podpoře a péči jiné fyzické osoby, a to od 3 let bez věkového omezení.

 

Domov pro osoby se zdravotním postižením Vincentinum Uničov

Služba je určena osobám s mentálním a kombinovaným postižením, a to především tělesným postižením a se sníženou soběstačností, které jsou plně závislé na podpoře a péči jiné fyzické osoby, a to dospělým osobám od 19 do 64 let a seniorům od 65 a více let.

 

Domov pro osoby se zdravotním postižením Vincentinum Šumperk

Služba je určena osobám s mentálním a kombinovaným postižením se sníženou soběstačností, které jsou závislé na podpoře a péči jiné fyzické osoby, a to od 19 do 64 let.

 

Komu službu neposkytujeme

 • osobám s nestabilizovanou duševní poruchou se sklony k agresivnímu chování
 • osobám, které by z důvodu závislosti na alkoholu nebo jiných návykových látkách narušovaly kolektivní soužití

4. Zásady služby

 • Zásada individuálního přístupu ke klientovi: respektujeme individualitu každého klienta, jeho potřeby a přání, dovednosti, schopnosti, zdravotní stav
 • Zásada respektování lidských práv: plně respektujeme právo na důstojnost a soukromí člověka, na vzdělání, práci, samostatný pohyb, poskytnutí kvalitních informací; při poskytování služby se řídíme etickým kodexem pracovníků v sociálních službách
 • Zásada začlenění klienta do společnosti: poskytujeme přiměřenou podporu tak, aby klienti žijící v sociální službě měli stejná práva a povinnosti, jako jiní spoluobčané v běžné komunitě
 • Zásada aktivního přístupu klienta k vlastnímu životu: zapojujeme klienty do plánování   a hodnocení služby s důrazem na maximální samostatnost a nezávislost na sociální službě
 • Zásada profesionality: vzdělávání zaměstnanců zaměřujeme na specifické potřeby klientů, zaměstnance vedeme k odbornosti a odpovědnosti za kvalitu poskytované služby


        Druh služby: Chráněné bydlení

         Místo poskytování služby:

 • Nádražní 1693/2a, 785 01 Šternberk
 • Za Zahradami 1769/14, 785 01 Šternberk
 • Revoluční 1375/55, 787 01 Šumperk
 • Sadová 1426/7, 785 01 Šternberk

Služba Chráněné bydlení Vincentinum vznikla v rámci pilotního projektu „Podpora transformace sociálních služeb“ jako služba komunitního typu.  Od 1. 7. 2013 je ve Šternberku realizována ve dvou bytech v běžné zástavbě, kde žije celkem 8 klientů. Od 1. 7. 2014 je služba chráněné bydlení provozována v nově zrekonstruovaném domě v Šumperku, kde bydlí 6 klientů. Služba je poskytována celoročně ženám i mužům.

 

1. Poslání služby

 

Posláním Chráněného bydlení Vincentinum ve Šternberku a v Šumperku je poskytovat přiměřenou podporu dospělým lidem s mentálním a kombinovaným postižením tak, aby mohli využívat vlastní dovednosti a schopnosti a vedli plnohodnotný život v běžném prostředí jako jejich vrstevníci.

 

2. Cíle služby

 1. S ohledem na zdravotní stav a dovednosti klienta rozvíjet jeho individuální dovednosti při zvládání péče o domácnost tak, aby se stal na službě co nejméně závislý a byl schopen využívat běžné zdroje v komunitě
 2. Vytvářet podmínky pro optimální rozvoj schopností a znalostí klienta tak, aby mohl být zaměstnán a byl připraven na případný přechod do služby s nižší mírou podpory
 3. Dosáhnout co nejvyšší soběstačnosti klienta při uplatňování práv a obstarávání osobních záležitostí
 4. Rozvíjet přirozené sociální vazby klienta a podporovat vztahy s blízkými osobami
 5. Naplňování cílů služby je vyhodnocováno dle měřitelných a konkrétních kritérií, které jsou obsahem ročního „Hodnocení naplňování veřejného prohlášení“. Kritéria jsou definována na základě potřeb klientů a následně potřeb organizace, vyplývajících z porad a supervizí

3. Okruh osob, kterým je poskytována služba

Služba je poskytovaná dospělým osobám s mentálním a kombinovaným postižením, které vyžadují pomoc a podporu jiné fyzické osoby (např. při zajištění chodu domácnosti, při poskytnutí a zajištění stravy, zprostředkování kontaktu s přirozeným prostředím). Předpokladem k přijetí je schopnost zvládat s podporou běžné úkony péče o vlastní osobu a o domácnost a aktivně spolupracovat na realizaci osobních cílů.

Věková struktura je stanovena od 18 do 64 let.

Komu službu neposkytujeme
- osobám  s přidruženým těžkým tělesným postižením vyžadujícím bezbariérové a speciálně technicky upravené prostředí
- osobám s nestabilizovanou duševní poruchou se sklony k agresivnímu chování
- osobám, které by z důvodu závislosti na alkoholu nebo jiných návykových látkách narušovaly kolektivní soužití
- osobám s nekompenzovaným záchvatovitým onemocněním (např. epilepsií)

 

4. Zásady služby

 

 1. Zásada individuálního přístupu ke klientovi: respektujeme individualitu každého klienta, jeho potřeby a přání, dovednosti, schopnosti, zdravotní stav
 2. Zásada respektování lidských práv: plně respektujeme právo na důstojnost a soukromí člověka, na vzdělání, práci, samostatný pohyb, poskytnutí kvalitních informací; při poskytování služby se řídíme etickým kodexem pracovníků v sociálních službách
 3. Zásada začlenění klienta do společnosti: poskytujeme přiměřenou podporu tak, aby klienti žijící v sociální službě měli stejná práva a povinnosti, jako jiní spoluobčané v běžné komunitě
 4. Zásada aktivního přístupu klienta k vlastnímu životu: zapojujeme klienty do plánování   a hodnocení služby s důrazem na maximální samostatnost a nezávislost na sociální službě
 5. Zásada profesionality: vzdělávání zaměstnanců zaměřujeme na specifické potřeby klientů, zaměstnance vedeme k odbornosti a odpovědnost za kvalitu poskytované služby  


        Druh služby: Domovy se zvláštním režimem

       Místo poskytování služby:

 • Opavská 2632/32, 785 01 Šternberk
 • Opavská 2631/34, 785 01 Šternberk
 • Lužice 126, 785 01 Šternberk
 • Sadová 1426/7, 785 01 Šternberk

Služba Domov se zvláštním režimem Vincentinum vznikla v rámci pilotního projektu „Podpora transformace sociálních služeb“ jako služba komunitního typu. Je provozována v novém objektu v obci Lužice, kde žije 6 klientů a ve dvou nově postavených domcích ve Šternberku, kde je ubytováno celkem 12 klientů. Služba je poskytována celoročně ženám i mužům.

 

1. Poslání služby

 

Posláním Domova se zvláštním režimem Vincentinum Lužice je vytvořit lidem s mentálním postižením v kombinaci s poruchou autistického spektra bezpečné bydlení rodinného typu spolu s individualizovanou a kvalifikovanou podporou ve všech oblastech každodenního života. Smyslem služby je rozvinout osobní možnosti a schopnosti každého klienta a zároveň mu umožnit žít co nejspokojenější život.

 

Posláním Domova se zvláštním režimem Vincentinum Šternberk je poskytovat přiměřenou podporu a péči dospělým lidem, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu mentálního postižení v kombinaci s chronickým duševním onemocněním a poruchou chování. Poskytování této služby je přizpůsobeno individuálním a specifickým potřebám osob s problémovým chováním tak, aby mohli prožít co nejspokojenější život.

 

2. Cíle služby

 

1.    Vytvořit bydlení rodinného typu upravené tak, aby každému klientovi umožnilo snadnou orientaci, pocit stability a bezpečí

2.    Zvyšovat míru soběstačnosti a nezávislosti klienta na službě a pomoci klientům rozpoznat, naplánovat, realizovat a vyhodnocovat osobní cíle

3.    Přizpůsobit průběh dne klienta tak, aby se co nejvíce podobal životu běžného vrstevníka

4.    Snížit nebo eliminovat výskyt problémových projevů klienta uplatňováním terapeutických postupů zaměřených na práci s lidmi s poruchou chování

5.    Podporovat a rozvíjet přirozené sociální vazby a vztahy s rodinou a osobami blízkými

 

Naplňování cílů služby je vyhodnocováno dle měřitelných a konkrétních kritérií, které jsou obsahem ročního „Hodnocení naplňování veřejného prohlášení“. Kritéria jsou definována na základě potřeb klientů a následně potřeb organizace, vyplývajících z porad a supervizí.

 

3. Okruh osob, kterým je poskytována služba

 

Domov se zvláštním režimem Vincentinum Lužice

Služba je určena dospělým osobám s mentálním postižením v kombinaci s poruchou autistického spektra, vyžadujícím podporu a pomoc jiné fyzické osoby. Věková struktura je stanovena od 19 do 64 let.

 

Domov se zvláštním režimem Vincentinum Šternberk

Služba je určena dospělým osobám s mentálním postižením v kombinaci s chronickým duševním onemocněním nebo poruchou chování, vyžadujícím podporu a pomoc jiné fyzické osob. Věková struktura je stanovena od 19 do 64 let.

 

Komu službu neposkytujeme

Ø  osobám s těžkým zrakovým postižením

Ø  osobám s těžkým tělesným postižením, které nejsou schopny za pomoci kompenzačních pomůcek alespoň částečného pohybu

Ø  osobám, které by z důvodu závislosti na alkoholu nebo jiných návykových látkách narušovaly kolektivní soužití

 

 

4. Zásady služby

 

 1. Zásada individuálního přístupu ke klientovi: respektujeme individualitu každého klienta, jeho potřeby a přání, dovednosti, schopnosti, zdravotní stav
 2. Zásada respektování lidských práv: plně respektujeme právo na důstojnost a soukromí člověka, na vzdělání, práci, samostatný pohyb, poskytnutí kvalitních informací; při poskytování služby se řídíme etickým kodexem pracovníků v sociálních službách
 3. Zásada začlenění klienta do společnosti: poskytujeme přiměřenou podporu tak, aby klienti žijící v sociální službě měli stejná práva a povinnosti, jako jiní spoluobčané v běžné komunitě
 4. Zásada aktivního přístupu klienta k vlastnímu životu: zapojujeme klienty do plánování a hodnocení služby s důrazem na maximální samostatnost a nezávislost na sociální službě
 5. Zásada profesionality: vzdělávání zaměstnanců zaměřujeme na specifické potřeby klientů, zaměstnance vedeme k odbornosti a odpovědnosti za kvalitu poskytované službyETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE VINCENTINA: ZDE


Vydal: Mgr. Karel Ryjáček, ředitel
Šternberk dne 3. ledna 2019 
Předpokládaná aktualizace dne 31. 12. 2019 
 

| Aktivizační úsek | Aktuální akce | Dokument 'Pět statečných' | DOZP a CHB Šumperk | DOZP Uničov | DZR Lužice | DZR Šternberk | Historie | Hospodářský úsek | Chráněné bydlení Šternberk | Kde nás najdete? | Koncepce rozvoje | Kontaktní údaje | Nabídka nepotřebného majetku | Organizační struktura | Projekty EU | Sociální úsek (žádost, ceník) | Spolek Vincentinum | Transformace | Úvod | Veřejná prohlášení Vincentina | Veřejné zakázky | Výroční zpráva 2018 | Významné akce roku 2018 | Zákon - základní informace, GDPR | Zdravotní péče | FelixNET©