Načítání ...

Vincentinum - poskytovatel sociálních služeb Šternberk

DEINSTITUCIONALIZACE

 • výrazné omezení trvalé a dlouhodobé ústavní péče, rozvinutí péče terénní a ambulantní
 • změna systému od pobytových typů sociálních služeb ke službám zaměřeným za individuální podporu života občanů-uživatelů služeb v přirozeném prostředí

 

TRANSFORMACE

 • přeměna, přetvoření

Transformací ústavní péče je míněna změna služeb umožňující lidem s postižením žijícím dosud v ústavu žít v běžných životních podmínkách za současného zlepšení kvality jejich života. Součástí této změny je snaha umožnit lidem žít v běžné společnosti aktivně.

Cílem transformace ústavní sociální péče pro osoby se zdravotním postižením, především mentálním a duševním, je vytvořit koordinovanou síť služeb pro uživatele umožňujících život v přirozené komunitě a minimalizovat dosud preferovaný způsob poskytování sociální služby prostřednictvím ústavní sociální péče.

 

 

TRANSFORMACE VINCENTINA

 

 

Rada Olomouckého kraje svým usnesením číslo UR/89/43/2008 ze dne  26. 6. 2008 vyjádřila souhlas s realizací pilotního projektu transformace a humanizace pobytových sociálních služeb v Olomouckém kraji a k jeho realizaci navrhla dvě pobytová zařízení, jejichž zřizovatelem je Olomoucký kraj.

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR následně zařadilo pobytové zařízení Vincentinum – poskytovatel sociálních služeb Šternberk, příspěvková organizace, do připravovaného individuálního projektu financovaného z Integrovaného operačního programu (IOP), oblast intervence 3.1 Služby v oblasti sociální integrace, aktivita a) investiční podpora procesu a zavádění jednotného přístupu v transformaci pobytových zařízení sociálních služeb v jiné typy sociálních služeb.

Maximální výše podpory na jeden projekt je 90 mil. Kč, přičemž lze podporu získat do výše 100 % způsobilých výdajů projektu (85 % ze SF ERDF a 15 % ze SR ČR). Dne 30. 7. 2009 usnesením č. UR/18/66/2009 schválila Rada Olomouckého kraje  informaci o průběhu transformace Vincentina - poskytovatele sociálních služeb Šternberk, příspěvková organizace, a složení transformačního týmu

a uložila odboru sociálních věcí informovat o průběhu transformačního procesu.

 

Usnesení Rady Olomouckého kraje UR/89/43/2008

 

Usnesení Rady Olomouckého kraje UR/18/66/2009

 

Usnesení Rady Olomouckého kraje UR/66/54/2011

 

Dne 24. 5. 2011 usnesením č. UR/66/54/2011 schválila Rada Olomouckého kraje Transformaci Vincentina Šternberk, tímto byl schválený Transformační plán Vincentina Šternberk, investiční záměr projektu „Transformace Vincentina Šternberk“ a podání projektu "Transformace Vincentina Šternberk" do 1. výzvy Integrovaného operačního programu, Oblast intervence 3.1 Služby v oblasti sociální integrace.

 

Transformační plán Vincentina ZDE     


Vize transformace Vincentina:

Vytvořit vhodné podmínky a prostředí pro nový způsob poskytování pobytových sociálních služeb, jež umožní kvalitnější život lidem s mentálním a kombinovaným postižením v přirozené komunitě s podporou vycházející z jejich individuálně určených potřeb. Vincentinum – poskytovatel sociálních služeb Šternberk, příspěvková organizace projektem transformace svého zařízení má záměr zkvalitnit

a rozšířit stávající sociální služby, jež by byly poskytovány v menších domácnostech umístěných v běžné městské zástavbě a přiblížit život uživatelů těchto služeb životu jejich vrstevníků. Proces transformace bude podpořený zvýšením kvalifikace zaměstnanců, vytvořením a využíváním fungující sítě stávajících poskytovatelů sociálních a veřejných služeb, spoluprací s veřejným, soukromým

a neziskovým sektorem. Základním principem, jakožto obecnou zákonitostí transformace Vincentina, je vnímat každého člověka jako jedinečnou bytost s individuálními potřebami, s právem žít v přirozeném prostředí, které se co nejvíce podobá životu v rodině.

 V rámci "příkladů dobré praxe" v oblasti transformace pobytových sociálních služeb uvádíme odkaz na spot o Vincentinu, natočený MPSV - http://www.mpsv.cz/cs/13397

Česká televize Praha natočila o transformaci Vincentina časosběrný dokument, který ukazuje příběhy a životní situace našich klientů z období stěhování z velkého pobytového zařízení ve Šternberku, přes cvičný byt, až do nového prostředí chráněného bydlení v Šumperku.
Tento dokument s příběhy hlavních aktérů byl natáčen několik let a byl uveden v České televizi na podzim roku 2018. Obsahuje celkem 5 samostatných dílů, odkaz najdete 
ZDE 


Základní principy nových služeb:

 • Individuální přístup (respektování potřeb uživatele a zohledňování jeho schopností a dovedností)
 • Zodpovědnost a důvěryhodnost (zaměstnanci zodpovědně naplňují kroky ke spokojenosti uživatelů, jsou bezúhonní a diskrétní ve vztahu k uživatelům)
 • Týmová a odborná práce spolupráce ve prospěch uživatele (propojení zdravotní, sociální, a přímé péče s podporou managementu)
 • Respektování práv uživatelů - uplatnění jejich svobodné vůle (respektujeme svobodné rozhodování a vlastní vůli uživatelů)

V 1. etapě transformačního procesu byly pořízeny 2 byty 3+1 v lokalitě Šternberk pro celkem 8 uživatelů. Nově vzniklá služba "Chráněné bydlení" zde zahájila svoji činnost 1. 7. 2013.

Více informací v odkazu Chráněné bydlení Šternberk


Ve spolupráci s odborem majetkovým a právním a odborem veřejných zakázek a investic, bylo přistoupeno k využití nepotřebného nemovitého majetku ve vlastnictví Olomouckého kraje. Jedná se o 2 objekty, které po rekonstrukci využívá celkem 18 uživatelů v Šumperku. Činnost naší organizace v obou objektech byla zahájena od 1. 7. 2014.

Více informací na odkazu
DOZP a CHB Šumperk

   Šumperk, Masarykovo náměstí 10 - rekonstrukce a studie                         Šumperk, Revoluční 55 - rekonstrukce a studie   ...po rekonstrukci                                                                                          ...po rekonstrukci

Dále probíhala od září 2013 výstavba nových objektů, a to 2 bytových domů pro 24 uživatelů v Uničově, 2 rodinných domů pro 12 uživatelů ve Šternberku a 1 rodinného domu pro 6 uživatelů v obci Lužice. Naše služby jsme v těchto objektech zahájili od 1. 1. 2015. K tomuto datu byla zaregistrována další nová služba "Domovy se zvláštním režimem". 

                                    Lužice - studie                                                                        Šternberk - studie

  

                                   Lužice - hotový domek                                                   Šternberk - hotový domek
                                                                                                                                  
(v soutěži "Stavba roku 2014 Olomouckého kraje" čestné uznání)

                                   Uničov, Gymnazijní - studie                                                           Uničov, Olomoucká - studie

                           Uničov, Gymnazijní - po výstavbě                                                Uničov, Olomoucká - po výstavbě

Zásadním záměrem Vincentina v roce 2014 bylo zapojení do závěrečné fáze procesu transformace, deinstitucionalizace a humanizace pobytové sociální služby, vycházející z celostátního programu „Podpora transformace sociálních služeb“. Projekt byl financovaný z Evropského sociálního fondu a z Integračního operačního programu. Transformační proces je zakotven ve Střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb Olomouckého kraje a jeho smyslem je podpora vzniku návazných služeb v komunitě, které lidem žijícím v pobytové službě pomohou aktivně se začlenit do společnosti. Novými lokalitami našeho působení jsou od 1. 1. 2015 obec Lužice a město Uničov, novou registrovanou sociální službou jsou od uvedeného data „Domovy se zvláštním režimem“.

Prvním výsledkem pilotního projektu transformace v předcházejících letech byla registrace služby Chráněné bydlení Vincentinum a její zprovoznění od 1. 7. 2013 ve dvou bytech v běžné zástavbě ve městě Šternberk. Služba je poskytována celkem 8 klientům. V další fázi jsme od 1. 7. 2014 rozšířili naše sociální služby o nová místa poskytování ve městě Šumperk ve dvou zrekonstruovaných vilách. Službu domovy pro osoby se zdravotním postižením zde zajišťujeme pro celkem 12 uživatelů ve dvou domácnostech, a to ve vile na Masarykově náměstí 10 a chráněné bydlení pro 6 uživatelů v domku na Revoluční ulici 55.

V roce 2014 byl kladen důraz hlavně na tyto aktivity:

 • finální fáze činnosti Multidisciplinárního transformačního týmu
 • dokončení rekonstrukce objektů v Šumperku
 • závěrečná příprava uživatelů ve cvičném bytě a jejich následné přestěhování 1. 7. 2014 do Šumperka
 • příprava stávajících zaměstnanců organizace, dotazníky zájmu o práci na nových pracovištích, výběrová řízení na nové pracovníky
 • vzdělávání a supervize zaměstnanců
 • komunikace s odbornou i laickou veřejností (kulatý stůl ve Šternberku)
 • pokračování v dlouhodobém natáčení dokumentu ČT 1 Praha – životní příběh uživatelů Vincentina, zachycující život ve velkém pobytovém zařízení až po přechod do nového bydliště v Šumperku
 • tvorba pracovních postupů a metodik v souvislosti s přípravou a následnou registrací sociální služby „Domovy se zvláštním režimem“
 • příklady dobré praxe - stáže v zařízeních a předávání zkušeností pracovníků z chráněného bydlení
 • průběh a dokončení výstavby nových objektů v obci Lužice, Šternberk a Uničov, jejich slavnostní otevření dne 16. 12. 2014
 • příprava na zahájení poskytování našich služeb v nových lokalitách od 1. 1. 2015
 • opuštění objektů na Bezručově ulici a zakončení poslední fáze pilotního projektu Transformace Vincentina

Pilotní projekt "Transformace Vincentina" byl zakončen 31. 12. 2014. Nové bydliště od roku 2013 postupně našlo 68 uživatelů sociální služby Vincentina.

| Aktivizační úsek | Aktuální akce | Dokument 'Pět statečných' | DOZP a CHB Šumperk | DOZP Uničov | DZR Lužice | DZR Šternberk | Historie | Hospodářský úsek | Chráněné bydlení Šternberk | Kde nás najdete? | Koncepce rozvoje | Kontaktní údaje | Nabídka nepotřebného majetku | Organizační struktura | Projekty EU | Sociální úsek (žádost, ceník) | Spolek Vincentinum | Transformace | Úvod | Veřejná prohlášení Vincentina | Veřejné zakázky | Výroční zpráva 2018 | Významné akce roku 2018 | Zákon - základní informace, GDPR | Zdravotní péče | FelixNET©