Načítání ...

Vincentinum - poskytovatel sociálních služeb Šternberk

Historie vzniku zařízení

 • Provoz zařízení s názvem Ústav sociální péče pro mládež byl zahájen 23. 3. 1981, a to s kapacitou 20 dětí na denní pobyt a 20 dětí na týdenní pobyt. Jednalo se v té době o jediné zařízení s poskytovanými službami v Denním a Týdenním stacionáři pro osoby s mentálním postižením v okrese Šumperk. Zařízení se nachází v obci Vikýřovice, v těsném sousedství s městem Šumperk.
 • Od 1. 5. 1995 došlo ke změně názvu na Dětské centrum – ústav sociální péče pro mládež Vikýřovice.
 • Dne 1. 9. 1997 byla v zařízení zřízena třída pomocné školy. Jednalo se o elokované pracoviště Zvláštní školy Šumperk, v současné době Střední školy, Základní školy a Mateřské školy Šumperk, Hanácká 3.
 • Od 1. 1. 2003 se stal zřizovatelem Dětského centra Olomoucký kraj a zařízení se stalo příspěvkovou organizací.
 • K 1. 7. 2010 byl Usnesením Rady Olomouckého kraje z 28. 6. 2010 schválen nový název zařízení, a to Duha – centrum sociálních služeb Vikýřovice, příspěvková organizace.
 • Usnesením Rady Olomouckého kraje číslo UR/53/69/2014 ze dne 20. 11. 2014 a Zastupitelstva Olomouckého kraje číslo UZ/13/37/2014 ze dne 18. 12. 2014 o racionalizaci příspěvkových organizací bylo schváleno sloučení Vincentina – poskytovatele sociálních služeb Šternberk, příspěvkové organizace a Duhy – centra sociálních služeb Vikýřovice, příspěvkové organizace, s tím, že majetek, práva, povinnosti a závazky Duhy – centra sociálních služeb Vikýřovice, příspěvkové organizace přecházejí na Vincentinum – poskytovatele sociálních služeb Šternberk, příspěvková organizace, jako nástupnickou organizaci.


Od 1. 1. 2015 má toto pracoviště název Denní stacionář Vincentinum Vikýřovice a Týdenní stacionář Vincentinum Vikýřovice.

Zřizovatel : Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc


Popis služby denní stacionář

a.    Naplnění základních činností ze zákona

Základním předmětem činnosti služby Denní stacionář Vincentinum je poskytování sociálních služeb vymezených v § 46 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Služba obsahuje tyto základní činnosti:

 • poskytnutí stravy -  strava zajištěna dodavatelem na základě smluvních podmínek; snídaně a svačiny zajišťovány pracovníky zařízení dle jídelníčku (denně možno odebírat 5 jídel, v některých dnech možný výběr z nabídky dvou obědů).
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu – poskytování přiměřené podpory s ohledem na zdravotní stav, schopnosti a dovednosti klienta.
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu - poskytování přiměřené podpory s ohledem na zdravotní stav, schopnosti a dovednosti klienta při oblékání a svlékání, včetně speciálních pomůcek, pomoc při prostorové orientaci ve vnitřním prostoru, podpora schopností a dovedností klienta při všech činnostech běžného života s důrazem na samostatnost a nezávislost na službě.
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím – klientům do 26 let zprostředkování individuálně určené podpory v návaznosti na plnění povinné školní docházky; zprostředkování podpory a případné pomoci vedoucí k využití návazných služeb, kulturní aktivity.
 • sociálně terapeutické činnosti -  rukodělné činnosti; nácvik praktických dovedností - sebeobslužné činnosti, manipulace s finančními prostředky, vaření pokrmů, drobné domácí práce, zahradnické práce, péče o domácnost ; u některých klientů podpora cíleného pracovního zácviku s následným zaměstnáváním na DPP mimo službu.
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti – individuální aktivity v zařízení i mimo něj – výlety, kulturní, sportovní a společenské akce; klientům jsou dodavatelsky zprostředkovány aktivity, jako např. canisterapie.
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí - podporu při komunikaci a vyřizování osobních záležitostí podpora v komunikaci s úřady při vyřizování osobních záležitostí apod.
 • základní sociální poradenství – průběžná podpora klienta, např. v oblastech vyhledávání návazných služeb, poskytnutí informací o základních právech a povinnostech osob.

b.    Úhrady za služby (spoluúčast osoby blízké na úhradě)

Úhrada za poskytovanou službu v Denním stacionáři Vincentinum Vikýřovice je stanovena podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonů dle aktuálního ceníku a na základě interních pravidel služby.

Ceník služby:

 • 130,- Kč celodenní strava pro klienty do 12 let (snídaně 18,-, přesnídávka 11,-, oběd 47,-, svačina 18,-, večeře 36,-)
 • 160,- Kč celodenní strava pro klienty nad 12 let (snídaně 26,-, přesnídávka 14,-, obědy 54,-, svačina 26,-, večeře 40,-)
 • 40,- Kč hodina úkonu uvedené v § 17 odstavci 1 písm. a, c) až h) vyhlášky č.505/2006 Sb., dle skutečně spotřebovaného času

Klient je povinen platit úhrady za veškeré služby zálohově, a to do do 25. dne v kalendářním měsíci, za který má být úhrada zaplacena.


c.    Fakultativní služby

V současné době nejsou klientům poskytovány žádné fakultativní služby. V případě potřeby je možné klientům zajistit zaměstnancem Vincentina nadstandardní služby nad rámec zákonem stanovených základních činností, především při zprostředkování kontaktu se společenským prostředím; cena dle skutečných nákladů.

d.    Prostory, materiální a technické vybavení (bezbariérovost)

Areál zařízení se nachází v běžné zástavbě v obci Vikýřovice. Prostory služby Denní stacionář (jako např. dílny, společenská místnost, jídelna, sociální zařízení, koupelna) jsou společné s prostorami Týdenního stacionáře Vincentinum. Bariérová dvoupodlažní budova s přilehlou zahradou vytváří podmínky pro ubytování klientů v pracovních dnech v jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích vybavených základním nábytkem. K osobní hygieně klienti využívají společnou koupelnu. Pro plnění povinné školní docházky je zde zřízena třída základní školy.
Zahrada slouží k provádění ergoterapie, zaměřené na získání pracovních návyků a nácvik hrubé a jemné motoriky a dalším terapeutickým a aktivizačním činnostem.
V přízemí budovy se nachází místnosti pro zaměstnance (šatny, sociální zařízení), technická místnost, skladová místnost, kancelář a kuchyň pro přípravu stravy. Součástí technického vybavení jsou pračky, umístěné v prostorách koupelny a sociálního zařízení.Popis služby týdenní stacionář

a.    Naplnění základních činností ze zákona

Základním předmětem činnosti služby Týdenní stacionář Vincentinum je poskytování sociálních služeb vymezených v § 47 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Nabídka základních činností je:

 • poskytování ubytování v pracovních dnech (zpravidla od pondělí do pátku) v obci Vikýřovice v jednopatrovém bariérovém domě se zahradou v běžné zástavbě, přičemž je zabezpečován úklid, praní a žehlení, drobné opravy osobního prádla.
 • poskytování stravy, podpora a pomoc při jejím přijímání – strava zajišťována dodavatelem dle jídelníčku schváleného zaměstnanci služby – možnost denně 5 jídel, v některých dnech možný výběr z nabídky dvou obědů.
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu – poskytování přiměřené podpory s ohledem na zdravotní stav, schopnosti a dovednosti klienta.
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu - poskytování přiměřené podpory s ohledem na zdravotní stav, schopnosti a dovednosti klienta při všech činnostech běžného života s důrazem na samostatnost a nezávislost na službě; zdravotní služby poskytované klientům jsou systémově zajištěny zdravotní sestrou.
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím – klientům do 26 let zprostředkování individuálně určené podpory v návaznosti na plnění povinné školní docházky; zprostředkování podpory a případné pomoci vedoucí k využití návazných, kulturní aktivity, zdravotní služby.
 • sociálně terapeutické činnosti -  rukodělné činnosti; nácvik praktických dovedností - sebeobslužné činnosti, manipulace s finančními prostředky, vaření pokrmů, drobné domácí práce, zahradnické práce, péče o domácnost – příprava na samostatné bydlení.
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti – individuální aktivity v zařízení i mimo něj – výlety, rekreace, kulturní, sportovní a společenské akce; klientům jsou dodavatelsky zprostředkovány aktivity, jako např. canisterapie.
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí - podpora pomoc při vyřizování dokladů, výhod pro osoby se zdravotním postižením, podpora v komunikaci s úřady při vyřizování osobních záležitostí apod.
 • základní sociální poradenství – průběžná podpora klienta, např. v oblastech vyhledávání návazných služeb, poskytnutí informací o základních právech a povinnostech osob.

b.    Úhrady za služby (spoluúčast osoby blízké na úhradě)

Úhrada za poskytovanou službu v Týdenním stacionáři Vincentinum je stanovena na základě interních pravidel služby a aktuálního ceníku.

Klient je povinen zaplatit úhradu za ubytování a stravu v částce vycházející z platného ceníku za služby.

Ceník služby:

Ubytování a stravování:

 • jednolůžkový pokoj 130,- Kč za den
 • dvoulůžkový pokoj  120,- Kč za den
 • 130,- Kč celodenní strava pro klienty do 12 let (snídaně 18,-, přesnídávka 11,-, oběd 47,-, svačina 18,-, večeře 36,-)

 • 160,- Kč celodenní strava pro klienty nad 12 let (snídaně 26,-, přesnídávka 14,-, obědy 54,-, svačina 26,-, večeře 40,-)

Klient je povinen podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zaplatit úhradu za péči ve výši 75% přiznaného příspěvku na péči.

Pokud by klientovi po zaplacení úhrady za ubytování a stravu za kalendářní měsíc nezůstala částka ve výši alespoň 25 % jejího měsíčního příjmu, výše úhrady se sníží na základě žádosti klienta a jím doložených dokladů.

Klient je povinen platit úhrady za veškeré služby zálohově, a to do 25. dne v kalendářním měsíci, za který má být úhrada zaplacena.


c.    Fakultativní služby

V současné době nejsou klientům poskytovány žádné fakultativní služby. V případě potřeby je možné klientům zajistit zaměstnancem Vincentina nadstandardní služby nad rámec zákonem stanovených základních činností, především při zprostředkování kontaktu se společenským prostředím; cena dle skutečných nákladů.


d.    Prostory, materiální a technické vybavení (bezbariérovost)

Areál zařízení se nachází v běžné zástavbě v obci Vikýřovice. Prostory služby Týdenní stacionář (jako např. dílny, společenská místnost, jídelna, sociální zařízení, koupelna) jsou společné s prostorami Denního stacionáře Vincentinum. Bariérová dvoupodlažní budova s přilehlou zahradou vytváří podmínky pro ubytování klientů v pracovních dnech v jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích vybavených základním nábytkem. K osobní hygieně klienti využívají společnou koupelnu. Pro plnění povinné školní docházky je zde zřízena třída základní školy.
Zahrada slouží k provádění ergoterapie, zaměřené na získání pracovních návyků a nácvik hrubé a jemné motoriky a dalším terapeutickým a aktivizačním činnostem.
V přízemí budovy se nachází místnosti pro zaměstnance (šatny, sociální zařízení), technická místnost, skladová místnost, kancelář a kuchyň pro přípravu stravy. Součástí technického vybavení jsou pračky, umístěné v prostorách koupelny a sociálního zařízení.


   


Dne 1. 6. 2016 se naši klienti zúčastnili akce "Vlak úsměvů Zlín - ZOO Lešná" - viz. foto

 

  
... fotografie a schémata můžete kliknutím zvětšit...


Významné akce roku 2016

Vycházka Rapotín Muzikoterapie
Zooterapie Návštěva organizace Sněženka Jeseník
Návštěva - muzeum silnic Vikýřovice Sportovní odpoledne Vikýřovice
Vlak úsměvů Zlín + ZOO Lešná Výlet zoopark Rapotín
Canisterapie Výlet ZOO Ostrava
Diskotéka Šumperk

 

 

 

 

 

 

 


   Personální zajištění služby denní stacionář                     Personální zajištění služby týdenní stacionář 


 

Článek z Novinek.cz: http://www.novinky.cz/vase-zpravy/olomoucky-kraj/olomouc/2683-36460-prace-v-pradedove-detskem-muzeu-prinasi-uzivatelum-vincentina-pocit-stastneho-zivota.html  

| Aktivizační úsek | Aktuální akce | DOZP a CHB Šumperk | DOZP Uničov | DS a TS Vikýřovice | DZR Lužice | DZR Šternberk | Historie | Hospodářský úsek | Chráněné bydlení Šternberk | Kde nás najdete? | Koncepce rozvoje | Kontaktní údaje | Nabídka nepotřebného majetku | Organizační struktura | Projekty EU | Sociální úsek (žádost, ceník) | Spolek Vincentinum | Transformace | Úvod | Veřejná prohlášení Vincentina | Veřejné zakázky | Výroční zpráva 2016 | Významné akce roku 2017 | Zákon - základní informace | Zdravotní péče | FelixNET©