Načítání ...

Vincentinum - poskytovatel sociálních služeb Šternberk

 

Od 1. 1. 2018 je služba Týdenní stacionář Vincentinum Vikýřovice poskytována na pracovištích v Šumperku na Masarykově náměstí č. 10 a ve Šternberku na Sadové ulici č. 7. Jedná se o dočasná místa poskytování této sociální služby z důvodu kompletní rekonstrukce areálu ve Vikýřovicích.

Od 1. 1. 2019 bude tato sociální služba ukončena.Popis služby týdenní stacionáře

a.    Naplnění základních činností ze zákona

Základním předmětem činnosti služby Týdenní stacionář Vincentinum je poskytování sociálních služeb vymezených v § 47 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Nabídka základních činností je:

 • poskytování ubytování v pracovních dnech (zpravidla od pondělí do pátku) v obci Vikýřovice v jednopatrovém bariérovém domě se zahradou v běžné zástavbě, přičemž je zabezpečován úklid, praní a žehlení, drobné opravy osobního prádla.
 • poskytování stravy, podpora a pomoc při jejím přijímání – strava zajišťována dodavatelem dle jídelníčku schváleného zaměstnanci služby – možnost denně 5 jídel, v některých dnech možný výběr z nabídky dvou obědů.
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu – poskytování přiměřené podpory s ohledem na zdravotní stav, schopnosti a dovednosti klienta.
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu - poskytování přiměřené podpory s ohledem na zdravotní stav, schopnosti a dovednosti klienta při všech činnostech běžného života s důrazem na samostatnost a nezávislost na službě; zdravotní služby poskytované klientům jsou systémově zajištěny zdravotní sestrou.
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím – klientům do 26 let zprostředkování individuálně určené podpory v návaznosti na plnění povinné školní docházky; zprostředkování podpory a případné pomoci vedoucí k využití návazných, kulturní aktivity, zdravotní služby.
 • sociálně terapeutické činnosti -  rukodělné činnosti; nácvik praktických dovedností - sebeobslužné činnosti, manipulace s finančními prostředky, vaření pokrmů, drobné domácí práce, zahradnické práce, péče o domácnost – příprava na samostatné bydlení.
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti – individuální aktivity v zařízení i mimo něj – výlety, rekreace, kulturní, sportovní a společenské akce; klientům jsou dodavatelsky zprostředkovány aktivity, jako např. canisterapie.
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí - podpora pomoc při vyřizování dokladů, výhod pro osoby se zdravotním postižením, podpora v komunikaci s úřady při vyřizování osobních záležitostí apod.
 • základní sociální poradenství – průběžná podpora klienta, např. v oblastech vyhledávání návazných služeb, poskytnutí informací o základních právech a povinnostech osob.

b.    Úhrady za služby (spoluúčast osoby blízké na úhradě)

Úhrada za poskytovanou službu v Týdenním stacionáři Vincentinum je stanovena na základě interních pravidel služby a aktuálního ceníku.

Klient je povinen zaplatit úhradu za ubytování a stravu v částce vycházející z platného ceníku za služby.

Ceník služby:

Ubytování a stravování:

 • jednolůžkový pokoj 130,- Kč za den
 • dvoulůžkový pokoj  120,- Kč za den
 • 130,- Kč celodenní strava pro klienty do 12 let (snídaně 18,-, přesnídávka 11,-, oběd 47,-, svačina 18,-, večeře 36,-)

 • 160,- Kč celodenní strava pro klienty nad 12 let (snídaně 26,-, přesnídávka 14,-, obědy 54,-, svačina 26,-, večeře 40,-)

Klient je povinen podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zaplatit úhradu za péči ve výši 75% přiznaného příspěvku na péči.

Pokud by klientovi po zaplacení úhrady za ubytování a stravu za kalendářní měsíc nezůstala částka ve výši alespoň 25 % jejího měsíčního příjmu, výše úhrady se sníží na základě žádosti klienta a jím doložených dokladů.

Klient je povinen platit úhrady za veškeré služby zálohově, a to do 25. dne v kalendářním měsíci, za který má být úhrada zaplacena.


c.    Fakultativní služby

V současné době nejsou klientům poskytovány žádné fakultativní služby. V případě potřeby je možné klientům zajistit zaměstnancem Vincentina nadstandardní služby nad rámec zákonem stanovených základních činností, především při zprostředkování kontaktu se společenským prostředím; cena dle skutečných nákladů.


d.    Prostory, materiální a technické vybavení (bezbariérovost)

Areál zařízení se nachází v běžné zástavbě v obci Vikýřovice. Prostory služby Týdenní stacionář (jako např. dílny, společenská místnost, jídelna, sociální zařízení, koupelna) jsou společné s prostorami Denního stacionáře Vincentinum. Bariérová dvoupodlažní budova s přilehlou zahradou vytváří podmínky pro ubytování klientů v pracovních dnech v jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích vybavených základním nábytkem. K osobní hygieně klienti využívají společnou koupelnu. Pro plnění povinné školní docházky je zde zřízena třída základní školy.
Zahrada slouží k provádění ergoterapie, zaměřené na získání pracovních návyků a nácvik hrubé a jemné motoriky a dalším terapeutickým a aktivizačním činnostem.
V přízemí budovy se nachází místnosti pro zaměstnance (šatny, sociální zařízení), technická místnost, skladová místnost, kancelář a kuchyň pro přípravu stravy. Součástí technického vybavení jsou pračky, umístěné v prostorách koupelny a sociálního zařízení.


 

| Aktivizační úsek | Aktuální akce | DOZP a CHB Šumperk | DOZP Uničov | DZR Lužice | DZR Šternberk | Historie | Hospodářský úsek | Chráněné bydlení Šternberk | Kde nás najdete? | Koncepce rozvoje | Kontaktní údaje | Nabídka nepotřebného majetku | Organizační struktura | Projekty EU | Sociální úsek (žádost, ceník) | Spolek Vincentinum | Transformace | TS Vikýřovice | Úvod | Veřejná prohlášení Vincentina | Veřejné zakázky | Výroční zpráva 2017 | Významné akce roku 2017 | Zákon - základní informace, GDPR | Zdravotní péče | FelixNET©