Načítání ...

Vincentinum - poskytovatel sociálních služeb ŠternberkOBČANSKÉ SDRUŽENÍ  „VINCENTINUM“ (od 1. 1. 2017 - Spolek Vincentinum) 
 
 
Povinností každé demokratické společnosti je umožnit maximální začlenění lidí se zdravotním hendikepem do běžného života. V současné době jsou státem vytvářeny podmínky pro optimální vývoj obyvatel v sociálně zdravotních zařízeních, kde jsou respektována jejich základní lidská práva a zabezpečovány základní potřeby těchto jedinců. Navíc je zřejmá snaha umožnit v širší míře dětem a mladým lidem v ústavní péči přirozený rozvoj jejich schopností a dovedností i mimo rámec zajišťovaný státem. 
Za tímto účelem je ustanoveno Občanské sdružení   „VINCENTINUM“
.
 
 
 
I. Název a sídlo sdružení
 
1. Název:      Občanské sdružení  „VINCENTINUM“
2. Sídlo:        Sadová 7, 785 23  Šternberk
3. Bankovní spojení : Poštovní spořitelna - Postkonto - 199188505/0300
4. IČO: 70258953

  
 
II. Právní postavení občanského sdružení
 
1. Občanské sdružení „VINCENTINUM“ je dobrovolným, otevřeným sdružením, které sdružuje členy na základě
    společného zájmu, jímž je aktivní  péče o obyvatele Vincentina – poskytovatele sociálních služeb Šternberk,
    jehož zřizovatelem je Krajský úřad Olomouckého kraje.
2. Občanské sdružení je právnickou osobou,  v právních vztazích vystupuje vlastním jménem.
 
 
III. Předmět činnosti sdružení
 
1. Pomoc při zajištění komplexní péče o obyvatele Vincentina – poskytovatele sociálních služeb Šternberk,
    zejména vytvářením moderního systému péče o zdravotně postižené.
2. Ve spolupráci s ostatními státními nebo jinými institucemi a zařízeními organizování výchovně vzdělávacích,
    kulturních,  sportovních a rekreačních akcí pro svěřence ústavu a ostatní zdravotně postižené spoluobčany.
3. Péče o zvyšování životní úrovně obyvatel Vincentina – poskytovatele  sociálních služeb Šternberk.
4. Shromažďování finančních prostředků na zajištění shora popsaných činností.
 
 
IV. Členství v občanském sdružení
 
1. Členem občanského sdružení se může stát fyzická osoba starší 18 let nebo právnická osoba, a to na základě
    písemné přihlášky.
2. Každý nový člen musí při vstupu potvrdit podpisem souhlas s platnými stanovami.
3. Dokladem o vzniku členství je potvrzení vydané radou.
4. Čestné členství může být uděleno fyzické osobě,  pokud se významnou měrou podílí na realizaci cílů občanského
    sdružení .
5. Členství zaniká:
    -          vystoupením člena písemným oznámením
    -          smrtí člena
    -          zánikem právnické osoby, která je členem občanského sdružení
    -          zrušením členství na základě rozhodnutí valného shromáždění
    -          zánikem občanského sdružení.
 
 
V. Práva a povinnosti členů
 
1. Členové občanského sdružení mají zejména tato práva:
    -          podílet se na činnosti sdružení
    -          volit a být volen do orgánů sdružení
    -          podávat podněty k činnost sdružení k jeho orgánům
    -          podávat stížnosti.
 
2. Členové občanského sdružení mají zejména tyto povinnosti:
    - dodržovat stanovy 
    - napomáhat podle vlastních možností činnosti sdružení.
 
 
VI. Orgány občanského sdružení
 
Orgány občanského sdružení jsou:
 
           a) valné shromáždění
           b) rada
           c) kontrolní komise.
 
 
VII. Valné shromáždění
 
1. Nejvyšším orgánem sdružení je valné shromáždění.
2. Valné shromáždění tvoří všichni členové občanského sdružení.
3. Valné shromáždění svolává rada nejméně jednou ročně.
4. Mimořádně lze valné shromáždění svolat na žádost nadpoloviční většiny všech členů sdružení.
5. Valného shromáždění rozhoduje o všech základních otázkách činnosti, a to zejména:
    -          schvaluje vznik, změnu a vnitřní organizaci sdružení
    -          schvaluje úkoly sdružení na příslušná období,  rozpočet a roční uzávěrku sdružení
    -          schvaluje změnu stanov
    -          volí a odvolává členy rady a kontrolní komise
    -          rozhoduje o členství  sdružení v jiných organizacích
    -          rozhoduje o finančních otázkách a správě majetku sdružení
    -          rozhoduje o zrušení členství ve sdružení
    -          rozhoduje o zániku sdružení.
6. Valné shromáždění je usnášeníschopné, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů.
7. Každý člen má jeden hlas.
 
VIII. Rada
 
1. Rada je výkonným orgánem sdružení, za svou činnost odpovídá valnému shromáždění.
2. Členy rady volí valné shromáždění občanského sdružení na období tří let.
3. Rada má 5 členů.
4. Jednání rady svolává předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda, nejméně čtyřikrát ročně.
5. Rada zejména:
    -          volí předsedu místopředsedu, popř. tajemníka nebo pokladníka,
    -          svolává valné shromáždění
    -          zpracovává podklady pro jednání valného shromáždění
    -          rozhoduje o přijetí za člena sdružení.
6. Rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů.
7. Rada rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů.
8. Každý člen rady má při hlasování jeden hlas,  při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.
9. Pokud se po druhém opakovaném svolání valného shromáždění v průběhu dvou měsíců toto nesejde jako
    usnášeníschopné, přebírá jeho pravomoci rada.
10.Jménem občanského sdružení  jedná navenek ve všech věcech předseda rady, v jeho nepřítomnosti místopředseda,
    a to každý v plném rozsahu samostatně.
11.Podepisování za sdružení se děje tak, že k názvu občanského sdružení připojí svůj podpis předseda, popř.
    v jeho nepřítomnosti místopředseda.
 
IX. Kontrolní komise
 
1. Kontrolní komise je kontrolním orgánem sdružení, za svou činnost odpovídá valnému shromáždění.
2. Členy kontrolní komise volí valné shromáždění občanského sdružení na období tří let.
3. Kontrolní komise má 3 členy.
4. Kontrolní komise provádí dohled nad hospodařením sdružení, upozorňuje radu na zjištěné nedostatky a podává
    návrhy na jejich odstranění.
5. Kontrolní komise vypracovává zprávu o výsledcích kontrolní činnosti pro zasedání valného shromáždění.

X. Hospodaření občanského sdružení
 
1. Majetek sdružení slouží k zabezpečení a rozvoji činností, jež jsou specifikovány těmito stanovami.
2. Majetek sdružení je tvořen především členskými příspěvky, dotacemi a dary na činnost sdružení, dále pak výnosy
    z majetku sdružení.
3. Hospodaření sdružení se řídí rozpočtem, který je navrhován radou a schvalován valným shromážděním
    na  roční období a obecně platnými právními předpisy.
4. Výdaje sdružení mohou být poskytnuty pouze k zajištění cílů sdružení.
5. Rada předkládá valnému shromáždění zprávu o hospodaření.
 
 
XI. Zánik sdružení
 
1.  Sdružení zaniká:
    -          dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením na základě rozhodnutí valného shromáždění,
    -          pravomocným rozhodnutím Ministerstva vnitra ČR o jeho rozpuštění.
2.  Při zániku sdružení se provede majetkové vypořádání.
3.  Při zániku sdružení a jeho majetkovém vypořádání se užije ustanovení obchodního zákoníku.
 
 
XII. Závěrečná ustanovení
 
Do okamžiku ustanovení všech orgánů sdružení plní jejich funkce přípravný výbor.


Základním posláním Občanského sdružení „VINCENTINUM“ Šternberk je pomoc při vytváření moderního systému péče o osoby se zdravotním postižením, kteří jsou celoročně ubytováni v různých sociálních službách organizace Vincentinum – poskytovatel sociálních služeb, příspěvková organizace.
S ohledem na povinné legislativní změny bylo sdružení na základě rozhodnutí Valného shromáždění v prosinci 2016 přetransformováno na jiný právní subjekt s názvem „Spolek VINCENTINUM“.

Cílem Spolku Vincentinum je, mimo jiné, získávání finančních prostředků, které jsou převážně využity na:

·           materiální zajištění volnočasových aktivit klientů, tzn. nákup výtvarných potřeb, sportovních pomůcek, materiálu pro práci s textilem, keramickou hlínou apod.

·           materiální zajištění aktivit dobrovolníků a motivační odměny klientů, kteří pracují nepravidelně

·           úhradu nákladů na aktivity obyvatel Vincentina, jako např.: náklady na realizaci soutěží, společenských a zábavných akcí, zajištění občerstvení pro klienty

·           náklady na dopravu konkrétních klientů mimo zařízení, individuální účastnické poplatky, doplatky léků aj.Identifikační údaje

Spolek VINCENTINUM
Adresa: Pod Letištěm 820/30, Neředín, 779 00 Olomouc
Bankovní spojení: ČSOB, Poštovní spořitelna 199188505/0300


  
 
 


  
  
 
| Aktivizační úsek | Aktuální akce | Dokument 'Pět statečných' | DOZP a CHB Šumperk | DOZP Uničov | DZR Lužice | DZR Šternberk | Historie | Hospodářský úsek | Chráněné bydlení Šternberk | Kde nás najdete? | Koncepce rozvoje | Kontaktní údaje | Nabídka nepotřebného majetku | Organizační struktura | Projekty EU | Sociální úsek (žádost, ceník) | Spolek Vincentinum | Transformace | Úvod | Veřejná prohlášení Vincentina | Veřejné zakázky | Výroční zpráva 2018 | Významné akce roku 2018 | Zákon - základní informace, GDPR | Zdravotní péče | FelixNET©